quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn Quạt trần đèn

MÃ SẢN PHẨM: TD-641636359218 Đã bán 79
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,722,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
Ghi chú

Số lượng:
Số chứng chỉ: 2016010702918622
Trạng thái chứng chỉ: Hợp lệ
Tên người nộp đơn: Zhongshan Weibo Lighting Appliance Co., Ltd.
Tên nhà sản xuất: Zhongshan Weibo Lighting Appliance Co., Ltd.
Tên sản phẩm: quạt trần trang trí cao cấp
Model sản phẩm 3C: HJ819, HJ807A 65W; HJ810, HJ822, HJ824, HJ891, HJ814.H...
Mô hình đặc tả 3C: xem file đính kèm
Tên sản phẩm: Emperor HJ-X6068
Thương hiệu: Hoàng Đế
Mô hình: HJ-X6068
Phân loại màu: Sáu đèn 56 inch-điều khiển từ xa lá sắt 6 đèn 56 inch-điều khiển kép lá sắt 6 đèn 56 inch-điều khiển từ xa lá sắt (chuyển đổi tần số) 3 đèn-dây kéo lá gỗ 36 inch 3 đèn-lá gỗ 36 inch điều khiển treo tường ba đèn-Điều khiển từ xa Konoha 36 inch bốn đèn-Dây kéo Konoha 42 inch bốn đèn-Điều khiển treo tường Konoha 42 inch bốn đèn-Điều khiển từ xa Konoha 42 inch bốn đèn-Điều khiển đôi Konoha 42 inch bốn đèn-Kéo lá sắt 42 inch Dây bốn đèn-42 inch Điều khiển tường lá sắt bốn đèn-42 inch Điều khiển từ xa lá sắt bốn đèn-42 inch Điều khiển đôi lá sắt bốn đèn-48 inch Dây Konoha bốn đèn-48 inch Điều khiển tường Konoha bốn đèn-Điều khiển từ xa Konoha 48 inch điều khiển bốn đèn-48 inch lá sắt rút dây bốn đèn-48 inch lá sắt tường điều khiển bốn đèn-48 inch lá sắt điều khiển từ xa bốn đèn-48 inch lá sắt đôi điều khiển sáu đèn-48 inch Kono lá rút dây sáu đèn-48 Điều khiển tường lá gỗ inch sáu đèn-Điều khiển từ xa lá gỗ 48 inch sáu đèn-Dây kéo lá sắt 48 inch sáu đèn-Điều khiển tường lá sắt 48 inch sáu đèn-Điều khiển từ xa lá sắt 48 inch sáu đèn-Điều khiển đôi lá sắt 48 inch Sáu đèn - Dây kéo Konoha 52 inch Sáu đèn - Điều khiển tường Konoha 52 inch Sáu đèn - Điều khiển từ xa Kono 52 inch Sáu đèn - Dây rút lá sắt 52 inch Sáu đèn - Điều khiển tường lá sắt 52 inch Sáu đèn - Điều khiển lá sắt 52 inch điều khiển sáu đèn - 52 inch Lá sắt đôi điều khiển sáu đèn 56 inch - Điều khiển từ xa Konoha sáu đèn 56 inch - Điều khiển từ xa Konoha (chuyển đổi tần số) Sáu đèn 48 inch - thép không gỉ Điều khiển từ xa sáu đèn 48 inch - điều khiển kép thép không gỉ sáu đèn 52 inch - thép không gỉ Điều khiển từ xa sáu đèn Điều khiển đôi bằng thép không gỉ 52 inch sáu đèn Điều khiển từ xa bằng thép không gỉ 56 inch sáu đèn Điều khiển đôi bằng thép không gỉ 56 inch sáu đèn Điều khiển từ xa bằng thép không gỉ 56 inch (chuyển đổi tần số)
Công suất tối đa: 20W (đã bao gồm) -69W (đã bao gồm)
Đường kính: 1050mm (đã bao gồm) -1199mm (đã bao gồm)
Số lá: 5
Bánh răng tốc độ gió: 3 bánh răng
Phân loại quạt trần: Quạt trần trang trí
Vật liệu lật trang: sắt
Diện tích sử dụng: 15㎡-25㎡
Chiều dài bùng nổ: 15cm-19cm
Loại điều khiển: điều chỉnh tốc độ dây kéo bằng tay
Nhà sản xuất: Zhongshan Kaifeng Jijia Electric Co., Ltd.
Mức hiệu quả năng lượng: không có mức hiệu quả năng lượng
Có chức năng đảo ngược hay không: Có
Loại thông minh: thông minh khác
Số bản ghi hiệu quả năng lượng: Không có
Nơi mua: Trung Quốc đại lục
Thời gian bảo hành: 36 tháng
Có hỗ trợ chế độ ngủ hay không: hỗ trợ
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn
quat tran den Phong Cách Châu Âu Quạt Đèn Quạt Trần Đèn Nhà Hàng Phòng Khách Nhà Một Có Đèn Quạt Trần Gió Lớn Retro Quạt Điện đèn Chùm quạt trần có đèn led quạt trần 5 cánh có đèn

Customer Reviews

t *** 5 (giấu tên)
01.06
"Mức công suất: tốt Hiệu ứng làm mát: OK Hiệu ứng tắt tiếng: không lớn"
l *** l (khuyết danh)
2022.12.02
"Hiệu quả làm mát: rất tốt! Cao Đại Sảng! Hiệu ứng tắt tiếng: Im lặng! Tôi luôn có kỹ năng cài đặt tốt! tính kiên nhẫn! dịch vụ tận nơi"
trái tim nhỏ *** (khuyết danh)
2022.09.13
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!rất tốt ? không tệ"
Kẻ ăn thịt người ( Khuyết danh )
2022.11.21
"Đã nhận và lắp đặt quạt trần đèn, hiệu quả tốt, gió khá mạnh, bạn nào có nhu cầu có thể mua!"
Thành phố thông minh (khuyết danh )
01.10
"Nếu đèn to hơn thì tuyệtÁnh sáng tốt, rất hài lòng."
Trái tim *** 5 (Khuyết danh)
2022.12.03
"Bất cứ ai chưa có nền tảng đều có thể bắt đầu cài đặt, sự nhiệt tình và cẩn thận của ông chủ tương đương với việc dạy bạn cách cài đặt. Cảm ơn sếp, chúc sếp làm ăn phát đạt ?"
Dao trang điểm ( khuyết danh)
2022.08.25
"Âm thanh rất hay, không quá gió, cao cấp hay nhiều gió, rất hay để sử dụng hàng ngày"
cạnh *** 8 (khuyết danh)
2022.03.30
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Phong cách quạt đẹp, tốt nhất của cả hai thế giới! Nếu bạn không hiểu, bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bạn?????"
j *** 0 (ẩn danh)
2022.08.13
"rất tốt! Tốt hơn nhiều so với tôi tưởng tượng, đặc biệt là dịch vụ khách hàng rất kiên nhẫn và chu đáo, bạn có thể mua nó"
c *** cưng (khuyết danh)
2022.08.17
"Hiệu quả làm mát: gió rất nhỏ"
tôi *** 9 (khuyết danh)
2022.06.26
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Thao tác điều khiển từ xa rất tiện lợi và được các bậc phụ huynh khá hài lòng. Lớn hơn một chút và lộng gió, thích hợp cho phòng khách. Dịch vụ khách hàng cũng kiên nhẫn, đề nghị!"
t *** 2 (khuyết danh)
2022.08.12
"Hoạt động yên tĩnh và trơn tru, độ nhạy từ xa tuyệt vời, hiệu ứng ánh sáng tuyệt vời!"
tôi *** 9 (khuyết danh)
2022.07.15
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Rất tốt, năng lượng gió ở bánh răng thứ ba và điều khiển từ xa dễ vận hành."
Người đẹp *** 8 (Khuyết danh)
2021.04.19
"Hậu cần nhanh chóng, đóng gói tốt, quá tiết kiệm chi phí, một mảnh có công dụng kép và tiết kiệm không gian"
t *** 1 (giấu tên)
2021.04.10
"Hình thức đẹp, quạt và đèn có thể dùng riêng rất tiện lợi"
Cá Pi *** (khuyết danh)
2021.05.13
"Tôi đã mua nó trong nhiều ngày, chỉ cần cài đặt nó, ngoại hình khá cao và gió mạnh, khen ngợi"
Đi bộ trên sông **** (khuyết danh)
2021.04.08
"Ánh sáng rất tuyệt, nó tiết kiệm không gian và bạn có cả quạt và đèn cùng một lúc!Đã cài đặt, tốt ?"
j *** s (giấu tên)
2021.06.20
"Tôi đã mua một chiếc quạt để thay cánh quạt và gửi chuyển phát nhanh hai hoặc ba lần, các vị trí lỗ đều sai, một chiếc quạt bị hỏng phải được tôi tháo ra hai hoặc ba lần. Vẫn còn một vấn đề với lần giao hàng cuối cùng. Tôi không muốn nói bất cứ điều gì, tôi quá lười biếng để làm điều đó, kinh nghiệm tồi tệ, và lưỡi dao bị ném đi."
t *** 3 (khuyết danh)
2021.04.17
"Chất liệu rất tốt, chất lượng cũng tốt, giao hàng nhanh"
A *** 9 (khuyết danh)
2021.05.20
"Tuyệt vời, rất hài lòng. Sẽ mua lại sau một thời gian"

0965.68.68.11