Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp Quạt trần đèn

MÃ SẢN PHẨM: TD-582577315027 Đã bán hơn 100
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,256,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Ghi chú

Số lượng:
Số chứng chỉ: 2019010702169221
Trạng thái chứng chỉ: Hợp lệ
Tên sản phẩm: quạt trần trang trí cao cấp
Mô hình đặc tả 3C: xem file đính kèm
Tên sản phẩm: Bohemia 2806
Thương hiệu: Bohemian
Mô hình: 2806
sắp xếp theo màu sắc:Boom - Đèn trắng 36 inch - điều khiển từ xa [36w] Boom - Đèn trắng 36 inch - điều khiển từ xa [72w] Boom - Đèn mờ 36 inch - điều khiển từ xa [72w] Boom - Đèn mờ 36 inch - điều khiển treo tường [72w] 】 Boom - 36 Làm mờ inch - điều khiển kép [72w] Boom - Làm mờ 36 inch - điều khiển từ xa chuyển đổi tần số [72w] Boom - Làm mờ 36 inch - điều khiển kép chuyển đổi tần số [72w] Boom - Điều khiển từ xa chuyển đổi tần số ánh sáng có thể thay đổi 36 inch + hỗ trợ bùng nổ Tmall Elf model-điều khiển từ xa chuyển đổi tần số ánh sáng có thể thay đổi 36 inch + hỗ trợ bùng nổ Xiaomi Xiaoai model-điều khiển từ xa ánh sáng trắng 42 inch [48w] Boom model-điều khiển từ xa ánh sáng trắng 42 inch [96w] Boom-điều khiển từ xa làm mờ 42 inch 【96w】Điều khiển treo tường làm mờ Boom-42 inch【96w】Điều khiển kép làm mờ Boom-42 inch【96w】Điều khiển từ xa làm mờ Boom-42 inch- Chuyển đổi tần số [96w] Tần số ánh sáng thay đổi loại Boom-42 inch điều khiển từ xa chuyển đổi [120w] Điều khiển kép chuyển đổi tần số ánh sáng biến đổi loại 42 inch loại-42 inch [96w] Điều khiển kép chuyển đổi tần số ánh sáng biến thiên loại 42 inch loại boom [120w] Cực - Đèn biến đổi 42 inch - điều khiển từ xa chuyển đổi tần số + hỗ trợ cho Tmall Elf Boom - Đèn biến thiên 42 inch - điều khiển từ xa chuyển đổi tần số + hỗ trợ Xiaomi Xiaoai Boom - Đèn trắng 48 inch - điều khiển từ xa [48w] Boom - Đèn trắng 48 inch -Điều khiển từ xa [96w] Boom-48 inch mờ -Điều khiển từ xa [96w] Điều khiển treo tường làm mờ Boom-48 inch [96w] Điều khiển tăng gấp đôi độ sáng Boom-48 inch [96w] Boom- Điều khiển từ xa chuyển đổi tần số ánh sáng thay đổi 48 inch [96w] Boom model-Đèn biến đổi 48 inch -điều khiển từ xa chuyển đổi tần số [120w] Điều khiển kép chuyển đổi tần số ánh sáng có thể thay đổi kiểu 48 inch [96w] Điều khiển kép chuyển đổi tần số ánh sáng có thể thay đổi kiểu 48 inch Điều khiển kép [120w] Điều khiển từ xa chuyển đổi tần số ánh sáng có thể thay đổi 48 inch kiểu treo + hỗ trợ Tmall Genie boom-điều khiển từ xa chuyển đổi tần số ánh sáng thay đổi 48 inch + hỗ trợ mẫu trần Xiaomi Xiaoai-đèn trắng 36 inch-điều khiển từ xa Mẫu trần [36w] - Đèn trắng 36 inch - điều khiển từ xa [72w] Mẫu trần - Điều chỉnh độ sáng 36 inch - điều khiển từ xa [72w] Mẫu trần - Điều chỉnh độ sáng 36 inch - điều khiển tường [72w] Mẫu trần - Điều chỉnh độ sáng 36 inch - điều khiển kép [72w] 】 Điều khiển từ xa chuyển đổi tần số làm mờ 36 inch trần - 36 inch [72w] Trần- Điều khiển kép chuyển đổi tần số làm mờ 36 inch [72w] Điều khiển từ xa chuyển đổi tần số làm mờ trần-36 inch + hỗ trợ trần Tmall Genie- Điều khiển từ xa chuyển đổi tần số ánh sáng thay đổi 36 inch + hỗ trợ cho Xiaomi Xiaoai Trần-42 inch màu trắng điều khiển đèn từ xa [48w] Đèn trần-điều khiển từ xa ánh sáng trắng 42 inch [96w] Đèn trần-điều khiển từ xa biến đổi ánh sáng 42 inch [96w] Đèn trần hút Điều khiển tường mờ-42 inch [96w] Đèn trần-42 inchĐiều khiển kép điều chỉnh độ sáng【96w】Điều khiển từ xa chuyển đổi tần số làm mờ mẫu trần-42"【96w】Điều khiển từ xa chuyển đổi tần số làm mờ mẫu trần-42"【120w】Điều khiển từ xa chuyển đổi tần số làm mờ mẫu trần-42"【96w】 】 Mẫu trần - Đèn biến đổi 42 inch - điều khiển kép chuyển đổi tần số [120w] Mẫu trần - Đèn biến đổi 42 inch - điều khiển từ xa chuyển đổi tần số + hỗ trợ mẫu trần Tmall Elf - Đèn biến đổi 42 inch - điều khiển từ xa chuyển đổi tần số + hỗ trợ Mẫu trần Xiaomi Xiaoai - Đèn trắng 48 inch - điều khiển từ xa [48w] Mẫu trần - Đèn trắng 48 inch - điều khiển từ xa [96w] Mẫu trần - điều chỉnh độ sáng 48 inch - điều khiển từ xa [96w] Mẫu trần - điều chỉnh độ sáng 48 inch - điều khiển tường [96w] hút Top- Điều khiển kép điều chỉnh độ sáng 48 inch [96w] Điều khiển từ xa chuyển đổi tần số điều chỉnh độ sáng trần 48 inch [96w] Điều khiển từ xa chuyển đổi tần số điều chỉnh độ sáng trần 48 inch 【120w】 Điều khiển kép chuyển đổi tần số điều chỉnh độ sáng trần 48 inch [ 96w] Mẫu trần-Điều khiển kép chuyển đổi tần số ánh sáng có thể thay đổi 48 inch [120w] Mẫu trần-Điều khiển từ xa chuyển đổi tần số ánh sáng có thể thay đổi 48 inch + hỗ trợ cho Tmall Genie Mẫu trần-Điều khiển từ xa chuyển đổi tần số ánh sáng có thể thay đổi 48 inch + hỗ trợ Xiaomi Xiaoai
Công suất tối đa: 70W-100W
Đường kính: 1050mm (đã bao gồm) -1199mm (đã bao gồm)
Số lưỡi dao: 4
Bánh răng tốc độ gió: 3 bánh răng
Phân loại quạt trần: Quạt trần trang trí
Vật liệu lật trang: nhựa
Diện tích sử dụng: 10㎡-15㎡
Chiều dài bùng nổ: 15cm-19cm
Điện áp: 220V
Loại điều khiển: Điều khiển từ xa
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Chiếu sáng Bohemia Thâm Quyến
Lớp hiệu quả năng lượng: không
Có chức năng đảo ngược hay không: Có
Loại thông minh: đã kết nối với Tmall Genie
Số bản ghi hiệu quả năng lượng: Không có
Nơi mua: Trung Quốc đại lục
Thời gian bảo hành: 36 tháng
Có hỗ trợ chế độ ngủ hay không: hỗ trợ
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp
Quạt vô hình đèn top 10 thương hiệu 2022 nhà mới quạt trần phòng khách nhà hàng đèn sang trọng quạt trần đèn chùm quạt trần tân cổ điển quạt trần phòng khách đẹp

Customer Reviews

s *** 6 (khuyết danh)
01.24
"Hiệu quả làm mát: Gió mạnh Kích thước công suất: Tôi đã mua một cái hiệu ứng tắt tiếng 120w: Âm thanh không lớn Mấy năm trước tôi đã thay đèn trong phòng khách ở nhà và mua một cái 120w, độ sáng vừa phải, và gia đình tôi rất hài lòng."
x *** 3 (khuyết danh)
01.18
"Mặc dù các cánh quạt của đèn quạt này thường không nhìn thấy được nhưng khi bật quạt thì gió rất mạnh, hoàn toàn không có âm thanh, vào mùa hè căn phòng không cần bật điều hòa. Điều khiển từ xa rất tiện lợi."
Tao *** 8 (khuyết danh)
2022.12.29
"Em bé của cửa hàng rất tốt, đèn quạt có hoa văn, nhìn không đơn điệu, tốt nhất là mẫu trần, phù hợp hơn với loại hình nhà ở thương mại, mẫu trần như vậy sẽ khiến không gian thoáng một chút cao hơn."
Chen *** zhou (khuyết danh)
01.15
"Đèn rất đẹp, hiệu ứng tắt tiếng ổn, dùng tốt, mình đã giới thiệu bạn bè mua rồi.Những điều tốt đẹp rất dễ chia sẻ và giá cả phải chăng"
Trương *** 2 (khuyết danh)
2022.12.24
"Chồng tôi đã xem video do bộ phận chăm sóc khách hàng gửi và tự lắp đặt mất 40 phút, quạt rất mạnh, giao hàng nhanh, chất lượng rất tốt!"
Woo *** 7 (Khuyết danh)
01.08
"Chất lượng OK, rất hài lòng về một lần mua sắm, gió khá mạnh ngồi ăn cũng mát, quạt đèn không tốn diện tích, rất hài lòng"
l *** 5 (giấu tên)
01.13
"tốt lắm, cảm ơn nhé"
t *** 2 (khuyết danh)
2022.11.30
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Sản phẩm rất tốt, đẹp và hào phóng. rất thích. Nhược điểm duy nhất là mình đấu dây theo tiêu chuẩn thông thường, trong quá trình hoạt động mình thấy quạt điện quay ngược lại, tức là muốn quay về phía trước quạt sẽ bị đảo ngược, thật là chết lặng . Hệ thống dây điện của Lai đã được thực hiện lại, và nó đã được sử dụng để đối phó với nó."
Con mèo nhỏ *** (khuyết danh)
01.14
"Đèn chưa được bật, đánh giá không tốt này là dành cho chính người lắp đặt đèn, anh ấy vừa đặt hàng đã gọi điện, tôi chưa nhận được đèn. Sau khi nhận đèn thì không có cuộc gọi đến, sau đó tôi gọi điện nói rằng tôi sắp về quê, qua Tết Nguyên đán mới về được, vậy tôi phải làm sao với chiếc đèn này, Trả lại phải tính tiền, giữ cũng vô ích."
Zhu *** 1 (ẩn danh)
2022.12.28
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Rất tốt, mặc dù có nhiều lần trao đổi giữa chừng nhưng kết quả cuối cùng vẫn tốt, thái độ phục vụ tốt, sẽ tiếp tục ủng hộ lần sau"
Guo *** yi (khuyết danh)
2022.11.09
"Kích thước công suất: 120w được chọn. Nó thực sự tươi sáng. Hiệu quả làm mát: Thể tích không khí rất lớn và có thể điều chỉnh năm đơn vị. Hiệu ứng tắt tiếng: hiệu ứng rất tốt, âm thanh rất nhỏ và rất tắt tiếng."
Bộ nhớ *** 8 (Khuyết danh)
2022.11.16
"Mức công suất: Mức công suất phù hợp, đủ sáng Hiệu quả làm mát: Công suất gió không tệ, Hiệu ứng tắt tiếng: Tắt tiếng, không ồn ào Hiệu quả tổng thể tốt hơn, nên mua"
từ *** ( ẩn danh)
2022.10.16
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Chất lượng tốt, nhìn rất đẹp, ai cũng thích. Sức gió cũng OK, nói chung là khá hài lòng"
t *** 3 (khuyết danh)
2022.11.13
"Đèn quạt bé chạy êm và nhiều gió, ánh sáng rực rỡ, màu sắc ánh sáng tự nhiên, không chói mắt. Thái độ phục vụ của cửa hàng là trung thực, đáng tin cậy, nhanh chóng và hiệu quả. Đó là một kinh nghiệm mua sắm thỏa mãn."
Trần *** 1 (Khuyết danh)
2022.12.29
"rất tốt, rất hài lòng"
t *** 3 (khuyết danh)
2022.10.16
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Chất lượng đèn tốt, nhìn đẹp, giao hàng cũng nhanh. Độ sáng cũng ok ? Mình thích"
Tuyển dụng *** 1 (Khuyết danh)
2022.11.16
"Mình mua được nửa tháng rồi, giờ đang lắp đặt, giá cả rất phải chăng, rất thích"
bạn **** ping (ẩn danh)
01.10
"Chưa cài đặt, năm sau sẽ cài đặt, và tôi đã từng khen ngợi"
*** nhỏ san (khuyết danh)
2022.09.20
"Mình mua để phòng khách rất mát, chống ồn rất tốt, đèn khá sáng, từ khi mình dùng thì điều hòa ít bật lắm, chỉ cần bật quạt này là được , mát lắm. Mình định mua thêm 1 cái cho bếp ăn, mùa hè gia đình dùng thoải mái lắm. Mình giới thiệu cho mọi người, giá lại rẻ hợp túi tiền! Mức công suất: tiết kiệm điện, hiệu ứng làm mát: rất mát Hiệu ứng tắt tiếng: hầu như không có âm thanh"
Li *** Da (khuyết danh)
2022.11.22
"Giao hàng nhanh, giá cả phải chăng, kiểu dáng cổ điển nhưng không lỗi thời, mình mua 4 cái liền."

0965.68.68.11