Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn Quạt trần đèn

MÃ SẢN PHẨM: TD-660878890702 Đã bán 100+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,256,000 đ
Sắp xếp theo màu sắc:
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Ghi chú

Số lượng:
Số chứng chỉ: 2017010702024722
Trạng thái chứng chỉ: Hợp lệ
Tên người nộp đơn: Công ty TNHH Chiếu sáng Bohemia Thâm Quyến
Tên nhà sản xuất: Shenzhen Bohemia Lighting Co., Ltd.
Tên sản phẩm: quạt trần trang trí cao cấp
Model sản phẩm 3C: 6531, 1095, 712, 715, 714, 801, 802, 803, 804, 3048 65W; 806...
Mô hình đặc tả 3C: xem file đính kèm
Tên sản phẩm: Bohemia Fsd-261
Thương hiệu: Bohemian
Mô hình: Fsd-261
sắp xếp theo màu sắc:Điều khiển từ xa ánh sáng trắng Model A-gold-36 inch [nguồn sáng 36w] Điều khiển từ xa ánh sáng trắng Model A-gold-36 inch [nguồn sáng lớn 72w] Điều khiển từ xa giảm độ sáng Model A-gold-36 inch [Đèn lớn 72w] nguồn] Điều khiển tường đèn biến đổi kiểu A-gold-36 inch [nguồn sáng lớn 72w] Điều khiển kép đèn biến đổi loại vàng-36 inch [nguồn sáng lớn 72w] Điều khiển từ xa chuyển đổi tần số và ánh sáng biến đổi loại-vàng-36 inch điều khiển [nguồn sáng lớn 72w] Tần số biến đổi ánh sáng biến đổi loại A-gold-36 inch Điều khiển tường [nguồn sáng lớn 72w] Điều khiển kép chuyển đổi tần số và ánh sáng biến đổi loại A-gold-36 inch [nguồn sáng lớn 72w] Loại A- vàng-điều khiển từ xa chuyển đổi tần số 36 inch-Điều khiển từ xa chuyển đổi tần số Tmall Elf loại A-vàng-36 inch-hỗ trợ Xiaomi Love Type A-điều khiển từ xa làm mờ 42 inch [nguồn sáng lớn 96w] Loại A-vàng-42 điều khiển tường mờ inch [nguồn sáng lớn 96w] Điều khiển kép làm mờ loại A-vàng-42 inch [nguồn sáng lớn 96w] Điều khiển từ xa chuyển đổi tần số và ánh sáng biến đổi loại A -Gold-42 inch [nguồn sáng lớn 96w] A model- Điều khiển tường chuyển đổi tần số và ánh sáng biến đổi vàng-42 inch [nguồn sáng lớn 96w] Điều khiển kép tần số và ánh sáng biến đổi kiểu vàng-42 inch [nguồn sáng lớn 96w] Điều khiển từ xa chuyển đổi tần số kiểu mẫu -Gold-42 inch + Điều khiển điện thoại di động APP Điều khiển từ xa chuyển đổi tần số model-Gold-42 inch-Tmall Genie Điều khiển từ xa chuyển đổi tần số model-gold-42 inch-hỗ trợ Xiaomi Xiaoai Điều khiển từ xa chuyển đổi tần số model-gold-42 inch-âm thanh Bluetooth Model Điều khiển từ xa làm mờ A-gold-48 inch [nguồn sáng lớn 96w] Điều khiển tường mờ Model A-gold-48 inch [nguồn sáng lớn 96w] Điều khiển kép làm mờ Model A-gold-48 inch [nguồn sáng lớn 96w] Model A- Điều khiển từ xa chuyển đổi tần số và ánh sáng biến đổi Gold-48 inch [nguồn sáng lớn 96w] Điều khiển tường chuyển đổi tần số và ánh sáng biến đổi loại A-gold-48 inch [nguồn sáng lớn 96w] Ánh sáng và tần số biến đổi A-gold-48 inch điều khiển kép [nguồn sáng lớn 96w] Loại A- Điều khiển từ xa chuyển đổi tần số Gold-48 inch + Điều khiển điện thoại di động APP Điều khiển từ xa chuyển đổi tần số Model A-gold-48 inch-Tmall Genie Chuyển đổi tần số model-gold-48 inch điều khiển từ xa-hỗ trợ điều khiển từ xa chuyển đổi tần số Xiaomi Xiaoai Model A-gold-48 inch-âm thanh Bluetooth A Điều khiển từ xa chuyển đổi tần số và ánh sáng biến đổi Model-gold-52 inch [nâng cấp nguồn sáng lớn 132w] Biến đổi A-gold-52 inch Điều khiển kép chuyển đổi ánh sáng và tần số [nâng cấp nguồn sáng lớn 132w] Điều khiển từ xa ánh sáng trắng A-bạc-36 inch [nguồn sáng 36w] Điều khiển từ xa ánh sáng trắng A-Bạc-36 inch [nguồn sáng lớn 72w] Loại A-bạc -Điều khiển từ xa làm mờ 36 inch [nguồn sáng lớn 72w] Điều khiển tường mờ loại A-bạc-36 inch [nguồn sáng lớn 72w] Loại A-bạc-36 inch biến đổi Điều khiển kép ánh sáng [nguồn sáng lớn 72w] Loại A -điều khiển từ xa chuyển đổi tần số và ánh sáng có thể thay đổi màu bạc-36 inch [nguồn sáng lớn 72w] Bộ chuyển đổi tần số ánh sáng có thể thay đổi loại-bạc-36 inchĐiều khiển treo tường [nguồn sáng lớn 72w] Điều khiển kép chuyển đổi tần số và ánh sáng biến đổi mô hình-bạc-36 inch [nguồn sáng lớn 72w] Điều khiển từ xa tần số biến đổi mô hình-bạc-36 inch-Tmall Genie Mô hình biến đổi-bạc-42 inch điều khiển đèn từ xa [Nguồn sáng lớn 96w] Điều khiển tường đèn biến đổi Model A-silver-42 inch [Nguồn sáng lớn 96w] Điều khiển kép đèn biến đổi Model A-silver-42 inch [Nguồn sáng lớn 96w] Model A-silver-42 inch điều khiển từ xa chuyển đổi tần số và ánh sáng có thể thay đổi [nguồn sáng lớn 96w] Điều khiển ánh sáng và tần số thay đổi kiểu A-silver-42 inch [nguồn sáng lớn 96w] Điều khiển kép tần số và ánh sáng biến đổi kiểu A-silver-42 inch [nguồn sáng lớn 96w] Điều khiển từ xa tần số thay đổi kiểu A-bạc-42 inch + Điều khiển điện thoại di động APP Mô hình A- Điều khiển từ xa chuyển đổi tần số màu bạc-42 inch-Tmall Genie Điều khiển từ xa chuyển đổi tần số kiểu A-bạc-42 inch-Mô hình âm thanh Bluetooth A-bạc-48 điều khiển từ xa làm mờ inch [nguồn sáng lớn 96w] Điều khiển tường mờ A-bạc-48 inch [Nguồn sáng lớn 96w] Điều khiển kép làm mờ mẫu A-bạc-48 inch [nguồn sáng lớn 96w] Model A-bạc-48- điều khiển từ xa tần số biến đổi ánh sáng thay đổi inch [nguồn sáng lớn 96w] Điều khiển tường điều khiển tần số biến đổi ánh sáng thay đổi kiểu A-bạc-48 inch [Nguồn sáng lớn 96w] Chuyển đổi tần số và ánh sáng thay đổi kiểu A-bạc-48 inch điều khiển kép [nguồn sáng lớn 96w] Điều khiển từ xa chuyển đổi tần số Model A-bạc-48 inch + Điều khiển điện thoại di động APP Điều khiển từ xa chuyển đổi tần số Model A-bạc-48 inch-Tmall Genie A model-bạc- tần số thay đổi 48 inch điều khiển từ xa-Âm thanh Bluetooth Một điều khiển từ xa tần số thay đổi ánh sáng biến đổi mô hình-bạc-52 inch [nâng cấp nguồn sáng lớn 132w] Điều khiển kép tần số biến đổi ánh sáng biến đổi mô hình-bạc-52 inch [nâng cấp nguồn sáng lớn 132w] mô hình B-vàng- Thay đổi 42 inch Điều khiển từ xa ánh sáng [nguồn sáng lớn 96w] Điều khiển kép đèn biến đổi kiểu B-vàng-42 inch [nguồn sáng lớn 96w] Điều khiển từ xa chuyển đổi tần số và ánh sáng biến đổi kiểu B-vàng-42 inch [nguồn sáng lớn 96w] B Điều khiển kép tần số ánh sáng biến đổi model-gold-42 inch [Nguồn sáng lớn 96w] Điều khiển từ xa chuyển đổi tần số loại B-gold-42 inch + Điều khiển điện thoại di động APP Điều khiển từ xa chuyển đổi tần số loại B-gold-42 inch-Tmall Genie Type B -điều khiển từ xa chuyển đổi tần số vàng-42 inch-Âm thanh Bluetooth Loại B-điều khiển từ xa làm mờ 48 inch [nguồn sáng lớn 96w] Điều khiển kép làm mờ loại B-vàng-48 inch [nguồn sáng lớn 96w] Loại B-vàng-48 Điều khiển từ xa tần số thay đổi inch [nguồn sáng lớn 96w] Làm mờ loại B-vàng-48 inch Điều khiển kép chuyển đổi tần số [nguồn sáng lớn 96w] Điều khiển từ xa chuyển đổi tần số loại B-gold-48 inch + Điều khiển điện thoại di động APP Loại B-vàng -Điều khiển từ xa chuyển đổi tần số 48 inch-Điều khiển từ xa chuyển đổi tần số Tmall Elf Type B-gold-48 inch-Âm thanh Bluetooth Loại B-bạc -Điều khiển từ xa điều chỉnh độ sáng 42 inch [nguồn sáng lớn 96w] Loại B-bạc-42- điều khiển kép làm mờ inch [nguồn sáng lớn 96w] Loại B-bạc-42Điều khiển từ xa chuyển đổi tần số và ánh sáng có thể thay đổi inch [nguồn sáng lớn 96w] Điều khiển kép tần số và ánh sáng có thể thay đổi B-bạc-42 inch [nguồn sáng lớn 96w] Điều khiển từ xa chuyển đổi tần số B-bạc-42 inch + Điều khiển điện thoại di động APP B -điều khiển từ xa chuyển đổi tần số bạc-42 inch-Điều khiển từ xa biến tần Tmall Elf Model B-Silver-42 inch-Âm thanh Bluetooth Model B-Điều khiển từ xa điều chỉnh độ sáng 48 inch [Nguồn sáng lớn 96w] Model B-Silver-48 -Điều khiển kép làm mờ inch [Nguồn sáng lớn 96w] Model B-Silver -Điều khiển từ xa chuyển đổi tần số và ánh sáng có thể thay đổi 48 inch [nguồn sáng lớn 96w] Điều khiển kép chuyển đổi tần số và ánh sáng có thể thay đổi loại B-silver-48 inch [lớn 96w] nguồn sáng] Điều khiển từ xa chuyển đổi tần số loại B-bạc-48 inch + Điều khiển điện thoại di động APP Chuyển đổi tần số loại B-bạc-48 inch Điều khiển từ xa-Tmall Elf Model B-Silver-48 Inch Inverter Điều khiển từ xa-Bluetooth Audio Model A -Điều khiển từ xa làm mờ ánh sáng bạc-52 inch [Nguồn sáng lớn 96w]
Công suất tối đa: 70W-100W
Đường kính: 1050mm (đã bao gồm) -1199mm (đã bao gồm)
Số lưỡi dao: 4
Bánh răng tốc độ gió: 5 bánh răng
Phân loại quạt trần: Quạt trần đèn
Vật liệu lật trang: nhựa
Diện tích sử dụng: 15㎡-25㎡
Chiều dài bùng nổ: 15cm-19cm
Điện áp: 220V
Loại điều khiển: Điều khiển từ xa
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Chiếu sáng Bohemia Thâm Quyến
Lớp hiệu quả năng lượng: không
Có chức năng đảo ngược hay không: Có
Loại thông minh: đã kết nối với Tmall Genie
Nơi mua: Trung Quốc đại lục
Thời hạn bảo hành: 3 năm
Có hỗ trợ chế độ ngủ hay không: hỗ trợ
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn
Fan Lantern 2023 Đèn chùm mới vô hình nhà hàng phòng khách tích hợp người hâm mộ TMALL TMALL ELF SMART quat tran trang tri quạt đèn

Customer Reviews

t *** 2 (khuyết danh)
01.25
"Kích thước công suất: 120w được chọn. Nó thực sự tươi sáng. Hiệu quả làm mát: Thể tích không khí rất lớn và có thể điều chỉnh sáu đơn vị. Hiệu ứng tắt tiếng: hiệu ứng rất tốt, âm thanh rất nhỏ, rất tắt tiếng"
k *** 6 (khuyết danh)
01.22
"Kích thước công suất: phù hợp Hiệu quả làm mát: Vào mùa đông, quạt không được sử dụng Hiệu ứng tắt tiếng: hiệu ứng tắt tiếng tốtNó đã được sử dụng trong một thời gian và hiệu quả rất tốt, độ sáng đủ sáng và làm mờ ba màu phù hợp với các nhu cầu nguồn sáng khác nhau."
s *** 5 (khuyết danh)
01.06
"Tay nghề chắc chắn, ban đầu dự định sơn xong vào cuối tháng 12, bây giờ phải hoãn lại sang năm, lắp xong sẽ xem xét."
Với một con dao *** (khuyết danh)
01.10
"Đèn quạt rất tốt, dễ lắp đặt, đèn ba cấp độ, rất sáng và hiệu ứng rất tốtrất tốt"
b *** 3 (khuyết danh)
01.02
"Thái độ phục vụ khách hàng rất tốt, dễ dàng lắp đặt và sửa chữa, rất sáng sủa và mát mẻ, và căn phòng đã sẵn sàng để được thay thế bằng căn phòng này! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !"
t *** 0 (ẩn danh)
01.08
"Không tệ, rất tươi sáng"
t *** 3 (khuyết danh)
2022.12.06
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Đèn quạt này sử dụng rất tiện lợi, hiệu ứng ánh sáng rất tốt, nhìn cao ráo. Hơn nữa, năng lượng gió của nó cũng rất mạnh, có nhiều bánh răng, bạn có thể tìm thấy năng lượng gió mình thích, thực sự rất tiện lợi, hơn nữa còn có thể điều khiển bằng giọng nói của Xiao Ai."
t *** 2 (khuyết danh)
2022.12.10
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Đã nhận được hàng và cuối cùng đã cài đặt, tôi tự cài đặt, hiệu quả tốt, bộ phận chăm sóc khách hàng cũng kiên nhẫn hướng dẫn tôi."
băng *** w (ẩn danh)
2022.12.17
"Nó rất đẹp, chất lượng rất tốt, có thể điều chỉnh tốc độ gió và hiệu ứng tắt tiếng rất tốt, rất thiết thực và giá cả phải chăng vào mùa hè, rất đáng để mua."
l *** t (khuyết danh)
2022.11.26
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Nó đã được đặt trong rất nhiều ngày, và các phụ kiện đã được sửa chữa một lần trong thời gian đó, cuối cùng nó cũng được lắp đặt, ánh sáng sáng và dịu, hiệu ứng tổng thể là tốt."
l *** Xing (khuyết danh)
2022.11.18
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Mình tự lắp, vít nở đánh không tốt lắm, còn lại lắp dễ dàng. Hiệu quả tốt, màu sắc thay đổi khi trời lạnh hoặc ấm, và có thể đảo ngược."
m *** 8 (khuyết danh)
2022.12.13
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Rất hài lòng, đèn quạt này đẹp nhất trong tất cả các loại đèn trong phòng, đẹp và đủ chức năng"
t *** 3 (khuyết danh)
01.01
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Đèn quạt đã được nhận và lắp đặt hôm qua, chất lượng tốt, màu sắc vàng, khi gió to có thể sử dụng cả 2 chiều thuận và nghịch, cũng có thể điều khiển từ xa theo khoảng thời gian đều đặn, rất tiện lợi ."
chị *** ling ( giấu tên )
2022.11.23
"Hiệu ứng tắt tiếng: Bị dịch bệnh làm chậm vài ngày, vì số người trong nhà tăng lên, không gian chật hẹp, tôi bỏ quạt sàn ở nhà và thay bằng đèn quạt này, đồng phục, bạn có thể cũng chuyển đổi ba loại đèn, thiết kế thân thiện hơn với người dùng. Việc lắp đặt cũng tương đối đơn giản và tiết kiệm chi phí lắp đặt. Dịch vụ khách hàng kiên nhẫn theo dõi bưu kiện và các vấn đề khác"
Bảo *** 0 (giấu tên)
2022.11.21
"Lần này tôi mua lại một chiếc quạt trần đèn, tôi giúp hàng xóm tự lắp, tôi đã thử và quạt có tác dụng tắt tiếng tốt, ánh sáng dịu nhẹ, có thể điều chỉnh 3 màu, tôi đã tham khảo bộ phận chăm sóc khách hàng trước khi bán và hỏi để có thêm một dây treo 10 cm. Dịch vụ khách hàng Đáp ứng kịp thời nhu cầu của người mua. Với cần 10 cm, chiều cao sau khi lắp đặt là khoảng 34 cm. Hiệu quả tốt nhưng hơi bất tiện khi lắp đặt. Đèn và quạt đều thành công tại một thời điểm, và giá cả tương đối phải chăng. Tất"
t *** 0 (ẩn danh)
2022.12.07
"Hiệu ứng tắt tiếng: rất tốt, rất yên tĩnh. Dạo này bận quá không có thời gian lắp, hôm nay mới lắp, lượng gió đủ cho nhà hàng, khá lớn. Nó có thể bị thổi bay vào góc của nhà hàng khi quay về phía trước, điều đó tốt thôi. Độ sáng ổn."
Ướt *** 1 (Khuyết Danh)
2022.11.21
"Mức công suất: rất tiết kiệm điện, tôi đã mua vài chiếc và cũng khuyên chị gái mua một chiếc, chất lượng tốt, hình thức cũng đẹp, tiết kiệm chi phí, giá mua double Eleven rất phải chăng, đánh giá cao khuyến khích"
Luo *** yi (khuyết danh)
2022.12.11
"Đèn quạt rất tốt, cao cấp hơn đèn trước rất nhiều. Mình đã mua loại đổi màu, vừa tiện vừa đặt, quạt rất mát, màu vàng rất hợp với rèm cửa, tiếng quạt không quá to. Ánh sáng dịu rất tốt, khiến nội thất có cảm giác rất ấm áp. Bao bì chắc chắn và chuyển phát nhanh không bị hư hỏng."
Fang *** mua (giấu tên)
2022.11.24
"Hiện tại mình đã làm cái thứ 2. Công suất gió và làm mát tốt, chức năng cũng rất tốt, tùy theo diện tích nhà mình mà chọn công suất đèn và gió phù hợp với nhu cầu sử dụng. trông rất hiện đại!"
một *** dee (ẩn danh)
01.08
"Hiệu quả làm mát: giao hàng hậu cần rất nhanh, đèn quạt sáng và mát."

0965.68.68.11