Âm Nhạc Bluetooth Âm Thanh Quạt Trần Đèn Siêu Mỏng Một Quạt Vô Hình Đèn Phòng Ăn Phòng Ngủ Phòng Khách Có Quạt Điện đèn Chùm quat tran trang tri quạt mini cầm tay có đèn Quạt trần đèn

MÃ SẢN PHẨM: TD-606284264496 Đã bán 72
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,002,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Âm Nhạc Bluetooth Âm Thanh Quạt Trần Đèn Siêu Mỏng Một Quạt Vô Hình Đèn Phòng Ăn Phòng Ngủ Phòng Khách Có Quạt Điện đèn Chùm quat tran trang tri quạt mini cầm tay có đèn
Âm Nhạc Bluetooth Âm Thanh Quạt Trần Đèn Siêu Mỏng Một Quạt Vô Hình Đèn Phòng Ăn Phòng Ngủ Phòng Khách Có Quạt Điện đèn Chùm quat tran trang tri quạt mini cầm tay có đèn
Âm Nhạc Bluetooth Âm Thanh Quạt Trần Đèn Siêu Mỏng Một Quạt Vô Hình Đèn Phòng Ăn Phòng Ngủ Phòng Khách Có Quạt Điện đèn Chùm quat tran trang tri quạt mini cầm tay có đèn
Âm Nhạc Bluetooth Âm Thanh Quạt Trần Đèn Siêu Mỏng Một Quạt Vô Hình Đèn Phòng Ăn Phòng Ngủ Phòng Khách Có Quạt Điện đèn Chùm quat tran trang tri quạt mini cầm tay có đèn
Âm Nhạc Bluetooth Âm Thanh Quạt Trần Đèn Siêu Mỏng Một Quạt Vô Hình Đèn Phòng Ăn Phòng Ngủ Phòng Khách Có Quạt Điện đèn Chùm quat tran trang tri quạt mini cầm tay có đèn
Âm Nhạc Bluetooth Âm Thanh Quạt Trần Đèn Siêu Mỏng Một Quạt Vô Hình Đèn Phòng Ăn Phòng Ngủ Phòng Khách Có Quạt Điện đèn Chùm quat tran trang tri quạt mini cầm tay có đèn
Âm Nhạc Bluetooth Âm Thanh Quạt Trần Đèn Siêu Mỏng Một Quạt Vô Hình Đèn Phòng Ăn Phòng Ngủ Phòng Khách Có Quạt Điện đèn Chùm quat tran trang tri quạt mini cầm tay có đèn
Âm Nhạc Bluetooth Âm Thanh Quạt Trần Đèn Siêu Mỏng Một Quạt Vô Hình Đèn Phòng Ăn Phòng Ngủ Phòng Khách Có Quạt Điện đèn Chùm quat tran trang tri quạt mini cầm tay có đèn
Âm Nhạc Bluetooth Âm Thanh Quạt Trần Đèn Siêu Mỏng Một Quạt Vô Hình Đèn Phòng Ăn Phòng Ngủ Phòng Khách Có Quạt Điện đèn Chùm quat tran trang tri quạt mini cầm tay có đèn
Âm Nhạc Bluetooth Âm Thanh Quạt Trần Đèn Siêu Mỏng Một Quạt Vô Hình Đèn Phòng Ăn Phòng Ngủ Phòng Khách Có Quạt Điện đèn Chùm quat tran trang tri quạt mini cầm tay có đèn
Âm Nhạc Bluetooth Âm Thanh Quạt Trần Đèn Siêu Mỏng Một Quạt Vô Hình Đèn Phòng Ăn Phòng Ngủ Phòng Khách Có Quạt Điện đèn Chùm quat tran trang tri quạt mini cầm tay có đèn
Âm Nhạc Bluetooth Âm Thanh Quạt Trần Đèn Siêu Mỏng Một Quạt Vô Hình Đèn Phòng Ăn Phòng Ngủ Phòng Khách Có Quạt Điện đèn Chùm quat tran trang tri quạt mini cầm tay có đèn
Âm Nhạc Bluetooth Âm Thanh Quạt Trần Đèn Siêu Mỏng Một Quạt Vô Hình Đèn Phòng Ăn Phòng Ngủ Phòng Khách Có Quạt Điện đèn Chùm quat tran trang tri quạt mini cầm tay có đèn
Âm Nhạc Bluetooth Âm Thanh Quạt Trần Đèn Siêu Mỏng Một Quạt Vô Hình Đèn Phòng Ăn Phòng Ngủ Phòng Khách Có Quạt Điện đèn Chùm quat tran trang tri quạt mini cầm tay có đèn
Âm Nhạc Bluetooth Âm Thanh Quạt Trần Đèn Siêu Mỏng Một Quạt Vô Hình Đèn Phòng Ăn Phòng Ngủ Phòng Khách Có Quạt Điện đèn Chùm quat tran trang tri quạt mini cầm tay có đèn
Âm Nhạc Bluetooth Âm Thanh Quạt Trần Đèn Siêu Mỏng Một Quạt Vô Hình Đèn Phòng Ăn Phòng Ngủ Phòng Khách Có Quạt Điện đèn Chùm quat tran trang tri quạt mini cầm tay có đèn
Âm Nhạc Bluetooth Âm Thanh Quạt Trần Đèn Siêu Mỏng Một Quạt Vô Hình Đèn Phòng Ăn Phòng Ngủ Phòng Khách Có Quạt Điện đèn Chùm quat tran trang tri quạt mini cầm tay có đèn
Âm Nhạc Bluetooth Âm Thanh Quạt Trần Đèn Siêu Mỏng Một Quạt Vô Hình Đèn Phòng Ăn Phòng Ngủ Phòng Khách Có Quạt Điện đèn Chùm quat tran trang tri quạt mini cầm tay có đèn
Âm Nhạc Bluetooth Âm Thanh Quạt Trần Đèn Siêu Mỏng Một Quạt Vô Hình Đèn Phòng Ăn Phòng Ngủ Phòng Khách Có Quạt Điện đèn Chùm quat tran trang tri quạt mini cầm tay có đèn
Âm Nhạc Bluetooth Âm Thanh Quạt Trần Đèn Siêu Mỏng Một Quạt Vô Hình Đèn Phòng Ăn Phòng Ngủ Phòng Khách Có Quạt Điện đèn Chùm quat tran trang tri quạt mini cầm tay có đèn
Âm Nhạc Bluetooth Âm Thanh Quạt Trần Đèn Siêu Mỏng Một Quạt Vô Hình Đèn Phòng Ăn Phòng Ngủ Phòng Khách Có Quạt Điện đèn Chùm quat tran trang tri quạt mini cầm tay có đèn
Âm Nhạc Bluetooth Âm Thanh Quạt Trần Đèn Siêu Mỏng Một Quạt Vô Hình Đèn Phòng Ăn Phòng Ngủ Phòng Khách Có Quạt Điện đèn Chùm quat tran trang tri quạt mini cầm tay có đèn
Âm Nhạc Bluetooth Âm Thanh Quạt Trần Đèn Siêu Mỏng Một Quạt Vô Hình Đèn Phòng Ăn Phòng Ngủ Phòng Khách Có Quạt Điện đèn Chùm quat tran trang tri quạt mini cầm tay có đèn
Âm Nhạc Bluetooth Âm Thanh Quạt Trần Đèn Siêu Mỏng Một Quạt Vô Hình Đèn Phòng Ăn Phòng Ngủ Phòng Khách Có Quạt Điện đèn Chùm quat tran trang tri quạt mini cầm tay có đèn
Âm Nhạc Bluetooth Âm Thanh Quạt Trần Đèn Siêu Mỏng Một Quạt Vô Hình Đèn Phòng Ăn Phòng Ngủ Phòng Khách Có Quạt Điện đèn Chùm quat tran trang tri quạt mini cầm tay có đèn
Âm Nhạc Bluetooth Âm Thanh Quạt Trần Đèn Siêu Mỏng Một Quạt Vô Hình Đèn Phòng Ăn Phòng Ngủ Phòng Khách Có Quạt Điện đèn Chùm quat tran trang tri quạt mini cầm tay có đèn
Âm Nhạc Bluetooth Âm Thanh Quạt Trần Đèn Siêu Mỏng Một Quạt Vô Hình Đèn Phòng Ăn Phòng Ngủ Phòng Khách Có Quạt Điện đèn Chùm quat tran trang tri quạt mini cầm tay có đèn
Âm Nhạc Bluetooth Âm Thanh Quạt Trần Đèn Siêu Mỏng Một Quạt Vô Hình Đèn Phòng Ăn Phòng Ngủ Phòng Khách Có Quạt Điện đèn Chùm quat tran trang tri quạt mini cầm tay có đèn
Âm Nhạc Bluetooth Âm Thanh Quạt Trần Đèn Siêu Mỏng Một Quạt Vô Hình Đèn Phòng Ăn Phòng Ngủ Phòng Khách Có Quạt Điện đèn Chùm quat tran trang tri quạt mini cầm tay có đèn
Âm Nhạc Bluetooth Âm Thanh Quạt Trần Đèn Siêu Mỏng Một Quạt Vô Hình Đèn Phòng Ăn Phòng Ngủ Phòng Khách Có Quạt Điện đèn Chùm quat tran trang tri quạt mini cầm tay có đèn
Âm Nhạc Bluetooth Âm Thanh Quạt Trần Đèn Siêu Mỏng Một Quạt Vô Hình Đèn Phòng Ăn Phòng Ngủ Phòng Khách Có Quạt Điện đèn Chùm quat tran trang tri quạt mini cầm tay có đèn
Âm Nhạc Bluetooth Âm Thanh Quạt Trần Đèn Siêu Mỏng Một Quạt Vô Hình Đèn Phòng Ăn Phòng Ngủ Phòng Khách Có Quạt Điện đèn Chùm quat tran trang tri quạt mini cầm tay có đèn
Ghi chú

Số lượng:
Số chứng chỉ: 2022010702503109
Trạng thái chứng chỉ: Hợp lệ
Tên sản phẩm: quạt trần trang trí cao cấp
Mô hình đặc tả 3C: xem file đính kèm
Tên sản phẩm: Bóng Bò 9909
Thương hiệu: Shadow Cow
Mô hình: 9909
Phân loại màu: Bạc 9909: Đèn trắng 42 inch + điều khiển từ xa (không có âm thanh), Bạc 9909: Đèn mờ 42 inch + điều khiển từ xa (không có âm thanh), Bạc 9909: Đèn mờ 48 inch + điều khiển từ xa (không có âm thanh), 9909 bạc: chuyển đổi tần số 42 inch + làm mờ + điều khiển từ xa (không có âm thanh) Bạc 9909: chuyển đổi tần số 48 inch + làm mờ + điều khiển từ xa (không có âm thanh) Bạc 9909: chuyển đổi tần số 48 inch + làm mờ + điều khiển kép từ xa treo tường (không có âm thanh) Bạc 9909: Làm mờ 42 inch + Điều khiển từ xa + Âm thanh Bluetooth Bạc 9909: Làm mờ 48 inch + Điều khiển từ xa + Âm thanh Bluetooth Bạc 9909: Làm mờ 48 inch + Điều khiển kép từ xa trên tường + Âm thanh Bluetooth Bạc 9909: Chuyển đổi tần số 48 inch + Làm mờ + Điều khiển từ xa + Âm thanh Bluetooth 9909 Bạc: Chuyển đổi tần số 48 inch + thay đổi ánh sáng + điều khiển kép từ xa trên tường + Âm thanh Bluetooth 9909 bạc: Chuyển đổi tần số 48 inch + APP đèn nhiều màu + điều khiển từ xa + Âm thanh Bluetooth Bạc 9909: Chuyển đổi tần số 48 inch + nhiều màu sắc light APP + điều khiển kép từ xa trên tường + âm thanh Bluetooth Bạc 9909: Chuyển đổi tần số 52 inch + làm mờ + điều khiển từ xa (không có âm thanh) Bạc 9909: Chuyển đổi tần số 52 inch + làm mờ + điều khiển từ xa + Âm thanh Bluetooth Bạc 9909: Chuyển đổi tần số 52 inch + làm mờ + điều khiển kép từ xa trên tường + âm thanh Bluetooth 9909 Vàng: làm mờ 42 inch + điều khiển từ xa (không có âm thanh) Vàng 9909: đèn biến thiên 48 inch + điều khiển từ xa (không có âm thanh) Vàng 9909: chuyển đổi tần số 42 inch + thay đổi ánh sáng + điều khiển từ xa (không có âm thanh) 9909 gold: Chuyển đổi tần số 48 inch + thay đổi ánh sáng + điều khiển từ xa (không có âm thanh) Có âm thanh) 9909 gold: Chuyển đổi tần số 48 inch + làm mờ + điều khiển kép từ xa treo tường (không có âm thanh) 9909 gold: Điều chỉnh độ sáng 42 inch + điều khiển từ xa + âm thanh Bluetooth Vàng 9909: Điều chỉnh độ sáng 48 inch + điều khiển từ xa + âm thanh Bluetooth Vàng 9909: Đèn biến thiên 48 inch + điều khiển kép từ xa trên tường + âm thanh Bluetooth Vàng 9909: Chuyển đổi tần số 48 inch + đèn biến thiên + điều khiển từ xa điều khiển + âm thanh Bluetooth vàng 9909: chuyển đổi tần số 48 inch + thay đổi ánh sáng + điều khiển kép từ xa trên tường + âm thanh Bluetooth vàng 9909: chuyển đổi tần số 48 inch + APP ánh sáng nhiều màu + điều khiển từ xa + âm thanh Bluetooth vàng 9909: chuyển đổi tần số 48 inch + đèn nhiều màu APP + điều khiển từ xa trên tường + âm thanh Bluetooth 9909 vàng: chuyển đổi tần số 52 inch + làm mờ + điều khiển từ xa (không có âm thanh) 9909 vàng: chuyển đổi tần số 52 inch + làm mờ + điều khiển từ xa trên tường (không có âm thanh) 9909 Vàng: 52- chuyển đổi tần số inch + làm mờ + điều khiển từ xa + âm thanh Bluetooth Vàng 9909: chuyển đổi tần số 52 inch + làm mờ + điều khiển kép từ xa trên tường + âm thanh Bluetooth
Công suất tối đa: 70W-100W
Đường kính: 1050mm (đã bao gồm) -1199mm (đã bao gồm)
Số lưỡi dao: 4
Bánh răng tốc độ gió: 3 bánh răng
Phân loại quạt trần: Quạt trần trang trí
Vật liệu lật trang: nhựa
Diện tích sử dụng: 15㎡-25㎡
Chiều dài bùng nổ: 15cm-19cm
Điện áp: 220V
Loại điều khiển: Điều khiển từ xa
Nhà sản xuất: Shenzhen Candle Shadow Lighting Co., Ltd.
Lớp hiệu quả năng lượng: không
Có chức năng đảo ngược hay không: Có
Số bản ghi hiệu quả năng lượng: Không có
Nơi mua: Trung Quốc đại lục
Thời gian bảo hành: 24 tháng
Âm Nhạc Bluetooth Âm Thanh Quạt Trần Đèn Siêu Mỏng Một Quạt Vô Hình Đèn Phòng Ăn Phòng Ngủ Phòng Khách Có Quạt Điện đèn Chùm quat tran trang tri quạt mini cầm tay có đèn
Âm Nhạc Bluetooth Âm Thanh Quạt Trần Đèn Siêu Mỏng Một Quạt Vô Hình Đèn Phòng Ăn Phòng Ngủ Phòng Khách Có Quạt Điện đèn Chùm quat tran trang tri quạt mini cầm tay có đèn
Âm Nhạc Bluetooth Âm Thanh Quạt Trần Đèn Siêu Mỏng Một Quạt Vô Hình Đèn Phòng Ăn Phòng Ngủ Phòng Khách Có Quạt Điện đèn Chùm quat tran trang tri quạt mini cầm tay có đèn
Âm Nhạc Bluetooth Âm Thanh Quạt Trần Đèn Siêu Mỏng Một Quạt Vô Hình Đèn Phòng Ăn Phòng Ngủ Phòng Khách Có Quạt Điện đèn Chùm quat tran trang tri quạt mini cầm tay có đèn
Âm Nhạc Bluetooth Âm Thanh Quạt Trần Đèn Siêu Mỏng Một Quạt Vô Hình Đèn Phòng Ăn Phòng Ngủ Phòng Khách Có Quạt Điện đèn Chùm quat tran trang tri quạt mini cầm tay có đèn
Âm Nhạc Bluetooth Âm Thanh Quạt Trần Đèn Siêu Mỏng Một Quạt Vô Hình Đèn Phòng Ăn Phòng Ngủ Phòng Khách Có Quạt Điện đèn Chùm quat tran trang tri quạt mini cầm tay có đèn
Âm Nhạc Bluetooth Âm Thanh Quạt Trần Đèn Siêu Mỏng Một Quạt Vô Hình Đèn Phòng Ăn Phòng Ngủ Phòng Khách Có Quạt Điện đèn Chùm quat tran trang tri quạt mini cầm tay có đèn
Âm Nhạc Bluetooth Âm Thanh Quạt Trần Đèn Siêu Mỏng Một Quạt Vô Hình Đèn Phòng Ăn Phòng Ngủ Phòng Khách Có Quạt Điện đèn Chùm quat tran trang tri quạt mini cầm tay có đèn
Âm Nhạc Bluetooth Âm Thanh Quạt Trần Đèn Siêu Mỏng Một Quạt Vô Hình Đèn Phòng Ăn Phòng Ngủ Phòng Khách Có Quạt Điện đèn Chùm quat tran trang tri quạt mini cầm tay có đèn
Âm Nhạc Bluetooth Âm Thanh Quạt Trần Đèn Siêu Mỏng Một Quạt Vô Hình Đèn Phòng Ăn Phòng Ngủ Phòng Khách Có Quạt Điện đèn Chùm quat tran trang tri quạt mini cầm tay có đèn
Âm Nhạc Bluetooth Âm Thanh Quạt Trần Đèn Siêu Mỏng Một Quạt Vô Hình Đèn Phòng Ăn Phòng Ngủ Phòng Khách Có Quạt Điện đèn Chùm quat tran trang tri quạt mini cầm tay có đèn
Âm Nhạc Bluetooth Âm Thanh Quạt Trần Đèn Siêu Mỏng Một Quạt Vô Hình Đèn Phòng Ăn Phòng Ngủ Phòng Khách Có Quạt Điện đèn Chùm quat tran trang tri quạt mini cầm tay có đèn
Âm Nhạc Bluetooth Âm Thanh Quạt Trần Đèn Siêu Mỏng Một Quạt Vô Hình Đèn Phòng Ăn Phòng Ngủ Phòng Khách Có Quạt Điện đèn Chùm quat tran trang tri quạt mini cầm tay có đèn
Âm Nhạc Bluetooth Âm Thanh Quạt Trần Đèn Siêu Mỏng Một Quạt Vô Hình Đèn Phòng Ăn Phòng Ngủ Phòng Khách Có Quạt Điện đèn Chùm quat tran trang tri quạt mini cầm tay có đèn
Âm Nhạc Bluetooth Âm Thanh Quạt Trần Đèn Siêu Mỏng Một Quạt Vô Hình Đèn Phòng Ăn Phòng Ngủ Phòng Khách Có Quạt Điện đèn Chùm quat tran trang tri quạt mini cầm tay có đèn
Âm Nhạc Bluetooth Âm Thanh Quạt Trần Đèn Siêu Mỏng Một Quạt Vô Hình Đèn Phòng Ăn Phòng Ngủ Phòng Khách Có Quạt Điện đèn Chùm quat tran trang tri quạt mini cầm tay có đèn
Âm Nhạc Bluetooth Âm Thanh Quạt Trần Đèn Siêu Mỏng Một Quạt Vô Hình Đèn Phòng Ăn Phòng Ngủ Phòng Khách Có Quạt Điện đèn Chùm quat tran trang tri quạt mini cầm tay có đèn
Âm Nhạc Bluetooth Âm Thanh Quạt Trần Đèn Siêu Mỏng Một Quạt Vô Hình Đèn Phòng Ăn Phòng Ngủ Phòng Khách Có Quạt Điện đèn Chùm quat tran trang tri quạt mini cầm tay có đèn
Âm Nhạc Bluetooth Âm Thanh Quạt Trần Đèn Siêu Mỏng Một Quạt Vô Hình Đèn Phòng Ăn Phòng Ngủ Phòng Khách Có Quạt Điện đèn Chùm quat tran trang tri quạt mini cầm tay có đèn
Âm Nhạc Bluetooth Âm Thanh Quạt Trần Đèn Siêu Mỏng Một Quạt Vô Hình Đèn Phòng Ăn Phòng Ngủ Phòng Khách Có Quạt Điện đèn Chùm quat tran trang tri quạt mini cầm tay có đèn
Âm Nhạc Bluetooth Âm Thanh Quạt Trần Đèn Siêu Mỏng Một Quạt Vô Hình Đèn Phòng Ăn Phòng Ngủ Phòng Khách Có Quạt Điện đèn Chùm quat tran trang tri quạt mini cầm tay có đèn
Âm Nhạc Bluetooth Âm Thanh Quạt Trần Đèn Siêu Mỏng Một Quạt Vô Hình Đèn Phòng Ăn Phòng Ngủ Phòng Khách Có Quạt Điện đèn Chùm quat tran trang tri quạt mini cầm tay có đèn
Âm Nhạc Bluetooth Âm Thanh Quạt Trần Đèn Siêu Mỏng Một Quạt Vô Hình Đèn Phòng Ăn Phòng Ngủ Phòng Khách Có Quạt Điện đèn Chùm quat tran trang tri quạt mini cầm tay có đèn

Customer Reviews

b *** s (khuyết danh)
2022.11.22
"Đã nhận được quạt nhưng chưa lắp được, sửa nhà xong mới lắp được, nhìn cũng được, trước tiên cho mình khen 5 sao."
1 *** 5 (ẩn danh)
2022.10.11
"Giá rẻ, quạt mát, và giá rất cao, không tệ, không tệ, không tệ, không tệ"
Tăng *** b (Khuyết danh)
2022.11.14
"Rất tốt, giống như mô tả, các chi tiết ngày càng hợp lý, tiện lợi và thiết thực (Tôi đang thay thế đèn phòng khách, tôi khuyên cư dân mạng nên xem xét sửa chữa các lỗ vít trước khi thay thế), nếu nhà sản xuất kéo dài đúng cách vít bắt đầu thu và hộp che dây Còn hoàn hảo hơn nữa. Giao hàng nhanh là đáng khen ngợi, giá cả phải chăng được khuyến nghị"
d *** 3 (khuyết danh)
2022.10.22
"Toàn vẹn kinh doanh! Lần đầu tiên, đèn có thể đã bị hỏng trong quá trình vận chuyển và không sáng, người bán đã vận chuyển lại và cuối cùng đã có được thứ tôi muốn!"
z *** 8 (khuyết danh)
2022.10.12
"Hiệu quả làm mát: gió rất mạnh, lại mở vào mùa hè, bây giờ trời lạnh"
t *** 1 (giấu tên)
2022.10.23
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!Sau khi mua đèn không sáng, tôi đã liên lạc với người bán nhiều lần nhưng đều bỏ qua."
t *** 1 (giấu tên)
2022.10.23
"Thái độ phục vụ cực kỳ kém, thương gia mua đèn bị hỏng kêu mình tìm thợ sửa nhưng ổng không chịu giải quyết."
Không có *** 7 (Ẩn danh)
2022.10.07
"Không biết cách cài đặt. Yêu cầu dịch vụ khách hàng cung cấp video hướng dẫn cài đặt. Dễ thôi."
t *** 0 (ẩn danh)
2022.09.04
"Hiệu quả làm mát: Khi bật lên bạn sẽ cảm nhận được hơi nóng, khi đặt hàng bạn nhớ tìm hiểu xem nơi lắp đèn quạt của bạn có trần không nhé, vì bộ phận chăm sóc khách hàng của thương gia sẽ không phục vụ bạn ! Nếu treo cách trần 30cm thì phải mua boom khác và dây gốc của nhà anh không đủ dài!"
t *** 9 (khuyết danh)
2021.02.27
"Quạt êm, chuyển đổi tần số sáu tốc độ, làm mờ ba màu"
Đỏ *** 8 (Khuyết danh)
2021.03.08
"Rất tốt, em bé rất cao, chất lượng rất tốt, trông cao cấp, và giá cả cũng phù hợp, mua sắm trực tuyến này rất thú vị, khen ngợi ?"
ho *** 8 (khuyết danh)
2021.04.09
"Rất đẹp, đã cài đặt lại lần thứ hai, âm thanh Bluetooth rõ ràng, quạt không ồn, ba loại đèn, tất cả đều khen ngợi 5 sao."
b *** 2 (khuyết danh)
2021.03.19
"Tỷ lệ hiệu suất giá cực cao, mua nhanh đi, cửa hàng thêm chức năng lọc không khí và bán với giá 600-700, so với cửa hàng này trên toàn mạng, đó cũng là thái độ phục vụ phù hợp nhất"
1 *** Vua (Giấu tên)
2021.03.20
"Nó đã được cài đặt, nó thực sự tuyệt vời và tôi sẽ ủng hộ trong tương lai, một cửa hàng tốt."
t *** 1 (giấu tên)
2021.02.27
"Sản phẩm tốt, dịch vụ hậu mãi cũng rất tốt"
Luân *** hào (khuyết danh)
2021.02.28
"Em bé rất tốt, tôi rất thích nó, dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt, và bao bì còn nguyên vẹn! Chưa cài đặt, chờ cài đặt để trải nghiệm hiệu quả."
y *** 2 (giấu tên)
2021.03.10
"Sau khi nhận hàng đã lắp đặt và chạy thử, mọi chức năng hoạt động bình thường. Còn bền hay không thì chưa biết, hồi sau sẽ chứng kiến.Nó đã được sử dụng trong hai ngày, và nó rất tốt."
t *** 9 (khuyết danh)
2021.03.01
"Đó là khi nó được cài đặt! Hai cái hộp bên trong là gì Ốc vít và lỗ không cùng kích thước! Không có cách nào ngoài việc bám sát nó, có chỗ để cải thiện"
Ngày *** 2 (Khuyết danh)
2021.03.26
"Chiếc quạt điện điều khiển kép ba trong một này thực sự rất dễ sử dụng"
1 *** m (giấu tên)
2021.06.14
"Âm thanh nhỏ, như mô tả."

0965.68.68.11