đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại

MÃ SẢN PHẨM: TD-688103081433 Đã bán 5000+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
450,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Maszhe
Chất liệu: sắt
Phong cách: Cắm trại tinh tế
sản xuất tại Trung Quốc
sắp xếp theo màu sắc:Bàn vuông đen 50cm (có túi đựng) Bàn dài màu đen 95cm (có túi đựng) Bàn dài màu đen 120cm (có túi đựng) Bàn vuông màu be 50cm (có túi đựng) Bàn dài màu be 95cm (có túi đựng) Bàn dài màu be 120cm ( đi kèm túi đựng) Túi) ↓↓Sau đây là bộ bàn ghế (kiểu ghế gấp)↓↓ Bàn vuông đen + 2 ghế lớn (có túi đựng) Bàn vuông đen + 4 ghế lớn (có túi đựng) Bàn dài màu đen 95 + 4 ghế lớn Ghế (có túi đựng đồ) Bàn dài màu đen 95 + 6 ghế lớn (có túi đựng đồ) Bàn vuông màu be + 2 ghế lớn (có túi đựng đồ) Bàn vuông màu be + 4 ghế lớn (có túi đựng đồ) Bàn dài màu be 95 + 4 ghế lớn (có túi đựng) Bàn dài màu be 95 + 6 ghế lớn (có túi đựng) Bàn vuông đen + 2 ghế cực lớn (có túi đựng) Bàn vuông đen + 4 ghế cực lớn (có túi đựng) túi) Bàn dài màu đen 95+4 ghế cực lớn (có túi đựng) Bàn dài màu đen 95+6 ghế cực lớn (có túi đựng) Bàn dài màu đen 120+6 ghế lớn (có túi đựng) Bàn dài màu đen Bàn 120+6 ghế cực lớn (có túi đựng) Bàn vuông màu be + 2 ghế cực lớn (có túi đựng) Bàn vuông màu be + 4 ghế cực lớn (có túi đựng) Bàn dài màu be 95 + 4 ghế cực lớn (Có túi đựng) Dài màu be bàn 95+6 ghế cực lớn (có túi đựng) Bàn dài màu be 120+6 ghế lớn (có túi đựng) Bàn dài màu be 120+6 ghế cực lớn (có túi đựng) ↓ ↓Sau đây là bộ bàn ghế ( mẫu ghế mặt trăng)↓↓ Bàn vuông đen + 2 ghế mặt trăng (có túi đựng) Bàn vuông màu be + 2 ghế mặt trăng (có túi đựng) Bàn dài màu đen 95 + 4 ghế mặt trăng (có túi đựng) ) Bàn dài màu be 95 + 4 ghế mặt trăng (có túi đựng) ↓↓Sau đây là bộ bàn ghế (kiểu ghế Kermit) ↓↓ Bàn vuông đen + 2 ghế Kermit cỡ vừa (có túi đựng + khăn trải bàn) Bàn vuông màu be + 2 ghế cỡ vừa Ghế Kermit (đi kèm túi đựng + khăn trải bàn) Bàn dài màu đen 95 + 4 ghế Kermit cỡ vừa (đi kèm túi đựng + khăn trải bàn) Bàn dài màu be 95 + 4 ghế Kermit cỡ vừa Ghế Miter (đi kèm gói) túi đựng đồ + khăn trải bàn) ↓↓Sau đây là bộ cắm trại↓↓ Gói cắm trại tinh tế một [kiểu đen/1-2 người] Gói cắm trại tinh tế hai [kiểu đen/2-4 người] Gói cắm trại tinh tế ba [kiểu đen/2 -4 người] Gói cắm trại tinh tế 4 [phong cách đen/4-6 người] Gói cắm trại tinh tế 1 [phong cách thanh lịch/1-2 người] Gói cắm trại tinh tế 2 [phong cách thanh lịch/2-4 người] ] Gói cắm trại tinh tế 3 [Ánh sáng phong cách thanh lịch/2-4 người] Gói cắm trại tinh tế 4 [Phong cách thanh lịch nhẹ nhàng/4-6 người] KhakiGhế Kermit cỡ trung*2+túi đựng đồ Ghế Kermit cỡ trung màu đen*2+túi đựng đồ ♥Các bàn ghế khác có thể được mua riêng trong cửa hàng♥
Dịch vụ nội thành: Logistics và giao hàng tận nơi
Địa điểm áp dụng: khác/khác
Giá tag: 88
Thời gian đưa ra thị trường: Mùa hè năm 2022
Có thể gập lại được hay không: Có
Mã sản phẩm: Bàn kim loại
Phong cách: Bàn cuộn trứng
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại
đồ chuẩn bị đi picnic Maszhe Ngoài Trời Bàn Gấp Dã Ngoại Bộ Bàn Ghế Di Động Trứng Cuộn Bàn Siêu Nhẹ Bàn Cắm Trại Thiết Bị Tiếp Liệu bàn ghế camping dụng cụ cắm trại

Customer Reviews

t***8(匿名)
08.14
"质量很不错,包装精致,材质优秀,比想象中好,总的来说还是比较满意的一次购物。"
丹***月(匿名)
08.21
"桌子收到了,桌子质量好好,米折叠桌很方便,带出去露营简直是方便快捷质感架子都很结实,质量都挺好,安装起来也很方便。日很好用,清洁也方便"
蹲***眼(匿名)
07.25
"一直很喜欢玛思哲家的东西,户外产品做的不错!椅子桌子设计的都很好看!这款户外折叠桌不管是颜值还是质量做工上都杠杠滴,材料结实耐用,可折叠这一特性就很方便,携带出去露营或者在家吃饭等都不错,收纳也不占地方,满意"
g***8(匿名)
08.24
"户外桌椅收到了。质量还挺不错的哦。轻便结实。还方便。这样子一家人出去钓鱼。搞搞野炊什么的都很方便。"
q***1(匿名)
08.16
"买的基础款的,客服推荐准确,收到的实物与客服介绍的一致,快递很快就收到了,包装完好无损,收纳方便,一个袋子就装下了,还送了桌布。"
野***鱼(匿名)
08.16
"这套折叠桌椅架太棒啦!设计新颖合理完美,做工精细用材环保健康无异味,携带方便实用性强,户外活动郊游必备神器,带上三五好友野外露营非常棒,商家非常给力送了收纳袋非常实用,安装简单易操作,装上直接就可以使用,非常满意的一次网购体验,真心值得推荐购买!"
s***气(匿名)
08.16
"这桌子太漂亮了 结实牢靠 安全美观 大方上档次 出门携带方便 展开简单 收纳袋一装 拎起就走 非常满喜欢 非常满意桌子 结实牢靠 大气实用 耐看上档次 真好 椅子结实耐用 坐着舒服稳当 组合买太值了"
阿***店(匿名)
08.14
"收纳方便,简单实用,设计也非常的合理,没有什么多余的,并且在细节方面也是很到位,确实这个价格很实在。"
发***喵(匿名)
08.31
"桌子长度比较合适,送的椅子质量也很不错,承重很强,衔接处做的也很细,入秋了,下午出去乘凉很舒服。"
中***0(匿名)
08.29
"质量很很好,直接拍了一套,一个桌子和四个椅子,平时外出野外烧烤很方便,都可以折叠收纳很方便,放车内也不占用空间,推荐购买!"
璐***宝(匿名)
08.29
"外出游玩很方便携带,桌椅都是可以折叠存放,质量挺好,椅子承重也不错很结实耐用,椅子有侧兜可以放手机等,很实用!"
c***1(匿名)
08.28
"黑色桌椅配黑色的凳子很合适,桌椅的做工质量都很好,外出游玩很舒适。折叠起来占空间小,携带也很方便。"
嘉***瑞(匿名)
08.28
"收纳方便又便携,堪称完美的小桌子,出去钓鱼,带娃露营都能用,用料也很扎实,下次再买个大尺寸的!"
泡***了(匿名)
08.22
"做工很好,,材质很厚实,客服态度很好,夏天去户外烧烤火锅,喝喝茶,聊聊天都挺好的,能承受住180斤应该没问题。"
z***0(匿名)
08.16
"桌子折叠起来很方便哦,还忙结实的,出外旅游活动带着真的很不错。还有收纳袋放后备厢箱忙好。"
张***7(匿名)
08.15
"桌子和椅子做工很好,出去玩携带也方便,重量很轻但是承重力很好,漆面做的也到位,外出喝茶烧烤打牌必备神器。"
奇***家(匿名)
08.14
"这样的折叠凳子还是第一次买,质量很结实,收放也不占空间,就算要出去旅行,也能带上它,放在车里很方便,好用!"
t***只(匿名)
07.30
"蛋卷桌特别方便携带也方便收纳,还算稳,户外活动特别愜意,还有收纳袋,送桌布不怕漏水下去。"
t***1(匿名)
08.28
"桌子质量不错,安装也很简单,中途有一点点的小问题店家也很痛快的给解决了,非常赞,主要是对比起来价格也便宜,推荐购"
k***6(匿名)
08.28
"质量不错,拼接也很容易,桌子拼了后还是挺好的,凳子收纳摆放也很方便"

0965.68.68.11