Ghế ăn gia đình sang trọng nhẹ nhàng, phòng khách, ghế đẩu mềm có thể xếp chồng lên nhau, ghế đẩu trang điểm phòng ngủ dành cho người nổi tiếng trên Internet, ghế đẩu cao dự phòng nhà hàng bàn ăn nguyên khối bàn ăn gỗ nguyên khối

MÃ SẢN PHẨM: TD-700713815393 Đã bán 1000+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
520,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Ghế ăn gia đình sang trọng nhẹ nhàng, phòng khách, ghế đẩu mềm có thể xếp chồng lên nhau, ghế đẩu trang điểm phòng ngủ dành cho người nổi tiếng trên Internet, ghế đẩu cao dự phòng nhà hàng bàn ăn nguyên khối bàn ăn gỗ nguyên khối
Ghế ăn gia đình sang trọng nhẹ nhàng, phòng khách, ghế đẩu mềm có thể xếp chồng lên nhau, ghế đẩu trang điểm phòng ngủ dành cho người nổi tiếng trên Internet, ghế đẩu cao dự phòng nhà hàng bàn ăn nguyên khối bàn ăn gỗ nguyên khối
Ghế ăn gia đình sang trọng nhẹ nhàng, phòng khách, ghế đẩu mềm có thể xếp chồng lên nhau, ghế đẩu trang điểm phòng ngủ dành cho người nổi tiếng trên Internet, ghế đẩu cao dự phòng nhà hàng bàn ăn nguyên khối bàn ăn gỗ nguyên khối
Ghế ăn gia đình sang trọng nhẹ nhàng, phòng khách, ghế đẩu mềm có thể xếp chồng lên nhau, ghế đẩu trang điểm phòng ngủ dành cho người nổi tiếng trên Internet, ghế đẩu cao dự phòng nhà hàng bàn ăn nguyên khối bàn ăn gỗ nguyên khối
Ghế ăn gia đình sang trọng nhẹ nhàng, phòng khách, ghế đẩu mềm có thể xếp chồng lên nhau, ghế đẩu trang điểm phòng ngủ dành cho người nổi tiếng trên Internet, ghế đẩu cao dự phòng nhà hàng bàn ăn nguyên khối bàn ăn gỗ nguyên khối
Ghế ăn gia đình sang trọng nhẹ nhàng, phòng khách, ghế đẩu mềm có thể xếp chồng lên nhau, ghế đẩu trang điểm phòng ngủ dành cho người nổi tiếng trên Internet, ghế đẩu cao dự phòng nhà hàng bàn ăn nguyên khối bàn ăn gỗ nguyên khối
Ghế ăn gia đình sang trọng nhẹ nhàng, phòng khách, ghế đẩu mềm có thể xếp chồng lên nhau, ghế đẩu trang điểm phòng ngủ dành cho người nổi tiếng trên Internet, ghế đẩu cao dự phòng nhà hàng bàn ăn nguyên khối bàn ăn gỗ nguyên khối
Ghế ăn gia đình sang trọng nhẹ nhàng, phòng khách, ghế đẩu mềm có thể xếp chồng lên nhau, ghế đẩu trang điểm phòng ngủ dành cho người nổi tiếng trên Internet, ghế đẩu cao dự phòng nhà hàng bàn ăn nguyên khối bàn ăn gỗ nguyên khối
Ghế ăn gia đình sang trọng nhẹ nhàng, phòng khách, ghế đẩu mềm có thể xếp chồng lên nhau, ghế đẩu trang điểm phòng ngủ dành cho người nổi tiếng trên Internet, ghế đẩu cao dự phòng nhà hàng bàn ăn nguyên khối bàn ăn gỗ nguyên khối
Ghế ăn gia đình sang trọng nhẹ nhàng, phòng khách, ghế đẩu mềm có thể xếp chồng lên nhau, ghế đẩu trang điểm phòng ngủ dành cho người nổi tiếng trên Internet, ghế đẩu cao dự phòng nhà hàng bàn ăn nguyên khối bàn ăn gỗ nguyên khối
Ghế ăn gia đình sang trọng nhẹ nhàng, phòng khách, ghế đẩu mềm có thể xếp chồng lên nhau, ghế đẩu trang điểm phòng ngủ dành cho người nổi tiếng trên Internet, ghế đẩu cao dự phòng nhà hàng bàn ăn nguyên khối bàn ăn gỗ nguyên khối
Ghế ăn gia đình sang trọng nhẹ nhàng, phòng khách, ghế đẩu mềm có thể xếp chồng lên nhau, ghế đẩu trang điểm phòng ngủ dành cho người nổi tiếng trên Internet, ghế đẩu cao dự phòng nhà hàng bàn ăn nguyên khối bàn ăn gỗ nguyên khối
Ghế ăn gia đình sang trọng nhẹ nhàng, phòng khách, ghế đẩu mềm có thể xếp chồng lên nhau, ghế đẩu trang điểm phòng ngủ dành cho người nổi tiếng trên Internet, ghế đẩu cao dự phòng nhà hàng bàn ăn nguyên khối bàn ăn gỗ nguyên khối
Ghế ăn gia đình sang trọng nhẹ nhàng, phòng khách, ghế đẩu mềm có thể xếp chồng lên nhau, ghế đẩu trang điểm phòng ngủ dành cho người nổi tiếng trên Internet, ghế đẩu cao dự phòng nhà hàng bàn ăn nguyên khối bàn ăn gỗ nguyên khối
Ghế ăn gia đình sang trọng nhẹ nhàng, phòng khách, ghế đẩu mềm có thể xếp chồng lên nhau, ghế đẩu trang điểm phòng ngủ dành cho người nổi tiếng trên Internet, ghế đẩu cao dự phòng nhà hàng bàn ăn nguyên khối bàn ăn gỗ nguyên khối
Ghế ăn gia đình sang trọng nhẹ nhàng, phòng khách, ghế đẩu mềm có thể xếp chồng lên nhau, ghế đẩu trang điểm phòng ngủ dành cho người nổi tiếng trên Internet, ghế đẩu cao dự phòng nhà hàng bàn ăn nguyên khối bàn ăn gỗ nguyên khối
Ghế ăn gia đình sang trọng nhẹ nhàng, phòng khách, ghế đẩu mềm có thể xếp chồng lên nhau, ghế đẩu trang điểm phòng ngủ dành cho người nổi tiếng trên Internet, ghế đẩu cao dự phòng nhà hàng bàn ăn nguyên khối bàn ăn gỗ nguyên khối
Ghế ăn gia đình sang trọng nhẹ nhàng, phòng khách, ghế đẩu mềm có thể xếp chồng lên nhau, ghế đẩu trang điểm phòng ngủ dành cho người nổi tiếng trên Internet, ghế đẩu cao dự phòng nhà hàng bàn ăn nguyên khối bàn ăn gỗ nguyên khối
Ghế ăn gia đình sang trọng nhẹ nhàng, phòng khách, ghế đẩu mềm có thể xếp chồng lên nhau, ghế đẩu trang điểm phòng ngủ dành cho người nổi tiếng trên Internet, ghế đẩu cao dự phòng nhà hàng bàn ăn nguyên khối bàn ăn gỗ nguyên khối
Ghế ăn gia đình sang trọng nhẹ nhàng, phòng khách, ghế đẩu mềm có thể xếp chồng lên nhau, ghế đẩu trang điểm phòng ngủ dành cho người nổi tiếng trên Internet, ghế đẩu cao dự phòng nhà hàng bàn ăn nguyên khối bàn ăn gỗ nguyên khối
Ghế ăn gia đình sang trọng nhẹ nhàng, phòng khách, ghế đẩu mềm có thể xếp chồng lên nhau, ghế đẩu trang điểm phòng ngủ dành cho người nổi tiếng trên Internet, ghế đẩu cao dự phòng nhà hàng bàn ăn nguyên khối bàn ăn gỗ nguyên khối
Ghế ăn gia đình sang trọng nhẹ nhàng, phòng khách, ghế đẩu mềm có thể xếp chồng lên nhau, ghế đẩu trang điểm phòng ngủ dành cho người nổi tiếng trên Internet, ghế đẩu cao dự phòng nhà hàng bàn ăn nguyên khối bàn ăn gỗ nguyên khối
Ghế ăn gia đình sang trọng nhẹ nhàng, phòng khách, ghế đẩu mềm có thể xếp chồng lên nhau, ghế đẩu trang điểm phòng ngủ dành cho người nổi tiếng trên Internet, ghế đẩu cao dự phòng nhà hàng bàn ăn nguyên khối bàn ăn gỗ nguyên khối
Ghế ăn gia đình sang trọng nhẹ nhàng, phòng khách, ghế đẩu mềm có thể xếp chồng lên nhau, ghế đẩu trang điểm phòng ngủ dành cho người nổi tiếng trên Internet, ghế đẩu cao dự phòng nhà hàng bàn ăn nguyên khối bàn ăn gỗ nguyên khối
Ghế ăn gia đình sang trọng nhẹ nhàng, phòng khách, ghế đẩu mềm có thể xếp chồng lên nhau, ghế đẩu trang điểm phòng ngủ dành cho người nổi tiếng trên Internet, ghế đẩu cao dự phòng nhà hàng bàn ăn nguyên khối bàn ăn gỗ nguyên khối
Ghế ăn gia đình sang trọng nhẹ nhàng, phòng khách, ghế đẩu mềm có thể xếp chồng lên nhau, ghế đẩu trang điểm phòng ngủ dành cho người nổi tiếng trên Internet, ghế đẩu cao dự phòng nhà hàng bàn ăn nguyên khối bàn ăn gỗ nguyên khối
Ghế ăn gia đình sang trọng nhẹ nhàng, phòng khách, ghế đẩu mềm có thể xếp chồng lên nhau, ghế đẩu trang điểm phòng ngủ dành cho người nổi tiếng trên Internet, ghế đẩu cao dự phòng nhà hàng bàn ăn nguyên khối bàn ăn gỗ nguyên khối
Ghế ăn gia đình sang trọng nhẹ nhàng, phòng khách, ghế đẩu mềm có thể xếp chồng lên nhau, ghế đẩu trang điểm phòng ngủ dành cho người nổi tiếng trên Internet, ghế đẩu cao dự phòng nhà hàng bàn ăn nguyên khối bàn ăn gỗ nguyên khối
Ghế ăn gia đình sang trọng nhẹ nhàng, phòng khách, ghế đẩu mềm có thể xếp chồng lên nhau, ghế đẩu trang điểm phòng ngủ dành cho người nổi tiếng trên Internet, ghế đẩu cao dự phòng nhà hàng bàn ăn nguyên khối bàn ăn gỗ nguyên khối
Ghế ăn gia đình sang trọng nhẹ nhàng, phòng khách, ghế đẩu mềm có thể xếp chồng lên nhau, ghế đẩu trang điểm phòng ngủ dành cho người nổi tiếng trên Internet, ghế đẩu cao dự phòng nhà hàng bàn ăn nguyên khối bàn ăn gỗ nguyên khối
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Nội thất Xingmang
Model: WZWCD-230204
Chất liệu: Nhựa
Chất liệu nhựa: Khác
Phong cách: phong cách sang trọng nhẹ nhàng
Các yếu tố phổ biến: thiết kế tổng thể
Phân loại màu: Xám nhạt - Đệm mềm [chống bám bẩn và chống bụi bẩn, đảm bảo bồi thường hư hỏng] Trắng nhạt - Đệm mềm [chống bẩn và chống bụi bẩn, đảm bảo bồi thường hư hỏng] Màu nâu nhạt - đệm mềm [chống- bám bẩn và chống chịu, đảm bảo bồi thường thiệt hại] Màu cam sáng -Đệm ngồi mềm [chống bám bẩn và chống vết bẩn? Đảm bảo hư hỏng] Màu xanh lá cây - Đệm ngồi mềm [chống bám bẩn và chống vết bẩn? Đảm bảo hư hỏng? Thiệt hại đảm bảo] Màu xanh dương - Đệm ngồi mềm [chống bẩn và chống vết bẩn? Đảm bảo hư hỏng? Đảm bảo hư hỏng] Màu xanh đậm - Đệm ngồi mềm [ Chống bẩn và chống bụi bẩn? Đảm bảo hư hỏng] Màu cam đậm - đệm mềm [Chống bẩn và chống bụi bẩn? Đảm bảo hư hỏng] Màu xám nhạt - đệm nâng cấp [chống bẩn và chống bụi bẩn? Đảm bảo hư hỏng] Màu trắng nhạt - đệm nâng cấp [chống bẩn và chống bụi bẩn? Đảm bảo hư hỏng] 】 Màu nâu nhạt - đệm ghế nâng cấp [chống bẩn và chống bụi bẩn? Đảm bảo hư hỏng] Màu cam sáng - đệm nâng cấp [chống bẩn và chống bụi bẩn? Đảm bảo hư hỏng] Màu xanh lá cây - đệm nâng cấp [chống bẩn và chống bụi bẩn? Đảm bảo hư hỏng] Màu xanh con công - đệm nâng cấp [chống bẩn và chống chịu? Đảm bảo hư hỏng] Chống bụi bẩn và hư hỏng, đảm bảo bồi thường] Màu xanh đậm - đệm ghế nâng cấp [chống bẩn và chống chịu, đảm bảo bồi thường hư hỏng] Màu cam đậm - đệm ghế nâng cấp [chống -bẩn và chống chịu, đảm bảo bồi thường thiệt hại] Gói bốn - màu nâu cam - đệm mềm [chống bám bẩn và chống bụi bẩn] ?Đảm bảo hư hỏng] Gói bốn - Gothic - Đệm mềm [chống bám bẩn và chống vết bẩn? Thiệt hại đảm bảo] Gói bốn - Hiện đại - đệm mềm [chống bẩn và chống vết bẩn? Đảm bảo hư hỏng] Gói bốn - Thanh lịch - đệm mềm [Chống bẩn và chống vết bẩn? Đảm bảo hư hỏng] Gói bốn - màu cam và nâu - Đệm ngồi nâng cấp [Chống bám bẩn và chống vết bẩn? Đảm bảo hư hỏng] Bốn gói - Gothic - Đệm ngồi nâng cấp [Chống bám bẩn và chống vết bẩn? Đảm bảo hư hỏng] Bốn gói - hiện đại -Đệm ghế nâng cấp [chống- bám bẩn và chống bụi bẩn? Đảm bảo hư hỏng] Gói bốn - Thanh lịch - Đệm ngồi nâng cấp [chống bẩn và chống bụi bẩn? Đảm bảo hư hỏng] Gói bốn - tùy chọn - Đệm ngồi mềm [chống bẩn và chống bụi bẩn? Đảm bảo hư hỏng] Gói bốn - Tùy chọn - Đệm ngồi nâng cấp [Chống bẩn và chống bụi bẩn? Đảm bảo hư hỏng] Gói sáu - Tùy chọn - Đệm mềm Gói tám tay cầm - tùy chọn - đệm ghế mềm [chống bẩn và chống vết bẩn ? Đảm bảo hư hỏng] Tám gói tay cầm - tùy chọn - đệm ghế nâng cấp [chống bẩn và chống vết bẩn? Có đảm bảo hư hỏng]
Chất liệu hoàn thiện: da
Quá trình hoàn thiện da: khác/khác
Chiều cao tựa lưng: 125mm trở xuống
Liệu nó có thể được tùy chỉnh hay không: Không
Liệu nó có thể xoay được hay không: Không
Có tay vịn hay không: Không
Chức năng bổ sung: đa chức năng
Đối tượng áp dụng: Người lớn
Nơi xuất xứ: Tỉnh Hà Bắc
Có nên lắp ráp hay không: Có
Khối lượng đóng gói: tùy thuộc vào khối lượng đóng gói thực tế
Có sẵn để bán trước không: Không
Bề mặt ghế có được bọc nệm hay không: Có
Có sẵn taxi vận chuyển: Có
Định vị phong cách: chất lượng và sang trọng
Ghế ăn gia đình sang trọng nhẹ nhàng, phòng khách, ghế đẩu mềm có thể xếp chồng lên nhau, ghế đẩu trang điểm phòng ngủ dành cho người nổi tiếng trên Internet, ghế đẩu cao dự phòng nhà hàng bàn ăn nguyên khối bàn ăn gỗ nguyên khối
Ghế ăn gia đình sang trọng nhẹ nhàng, phòng khách, ghế đẩu mềm có thể xếp chồng lên nhau, ghế đẩu trang điểm phòng ngủ dành cho người nổi tiếng trên Internet, ghế đẩu cao dự phòng nhà hàng bàn ăn nguyên khối bàn ăn gỗ nguyên khối
Ghế ăn gia đình sang trọng nhẹ nhàng, phòng khách, ghế đẩu mềm có thể xếp chồng lên nhau, ghế đẩu trang điểm phòng ngủ dành cho người nổi tiếng trên Internet, ghế đẩu cao dự phòng nhà hàng bàn ăn nguyên khối bàn ăn gỗ nguyên khối
Ghế ăn gia đình sang trọng nhẹ nhàng, phòng khách, ghế đẩu mềm có thể xếp chồng lên nhau, ghế đẩu trang điểm phòng ngủ dành cho người nổi tiếng trên Internet, ghế đẩu cao dự phòng nhà hàng bàn ăn nguyên khối bàn ăn gỗ nguyên khối
Ghế ăn gia đình sang trọng nhẹ nhàng, phòng khách, ghế đẩu mềm có thể xếp chồng lên nhau, ghế đẩu trang điểm phòng ngủ dành cho người nổi tiếng trên Internet, ghế đẩu cao dự phòng nhà hàng bàn ăn nguyên khối bàn ăn gỗ nguyên khối
Ghế ăn gia đình sang trọng nhẹ nhàng, phòng khách, ghế đẩu mềm có thể xếp chồng lên nhau, ghế đẩu trang điểm phòng ngủ dành cho người nổi tiếng trên Internet, ghế đẩu cao dự phòng nhà hàng bàn ăn nguyên khối bàn ăn gỗ nguyên khối
Ghế ăn gia đình sang trọng nhẹ nhàng, phòng khách, ghế đẩu mềm có thể xếp chồng lên nhau, ghế đẩu trang điểm phòng ngủ dành cho người nổi tiếng trên Internet, ghế đẩu cao dự phòng nhà hàng bàn ăn nguyên khối bàn ăn gỗ nguyên khối
Ghế ăn gia đình sang trọng nhẹ nhàng, phòng khách, ghế đẩu mềm có thể xếp chồng lên nhau, ghế đẩu trang điểm phòng ngủ dành cho người nổi tiếng trên Internet, ghế đẩu cao dự phòng nhà hàng bàn ăn nguyên khối bàn ăn gỗ nguyên khối
Ghế ăn gia đình sang trọng nhẹ nhàng, phòng khách, ghế đẩu mềm có thể xếp chồng lên nhau, ghế đẩu trang điểm phòng ngủ dành cho người nổi tiếng trên Internet, ghế đẩu cao dự phòng nhà hàng bàn ăn nguyên khối bàn ăn gỗ nguyên khối
Ghế ăn gia đình sang trọng nhẹ nhàng, phòng khách, ghế đẩu mềm có thể xếp chồng lên nhau, ghế đẩu trang điểm phòng ngủ dành cho người nổi tiếng trên Internet, ghế đẩu cao dự phòng nhà hàng bàn ăn nguyên khối bàn ăn gỗ nguyên khối
Ghế ăn gia đình sang trọng nhẹ nhàng, phòng khách, ghế đẩu mềm có thể xếp chồng lên nhau, ghế đẩu trang điểm phòng ngủ dành cho người nổi tiếng trên Internet, ghế đẩu cao dự phòng nhà hàng bàn ăn nguyên khối bàn ăn gỗ nguyên khối
Ghế ăn gia đình sang trọng nhẹ nhàng, phòng khách, ghế đẩu mềm có thể xếp chồng lên nhau, ghế đẩu trang điểm phòng ngủ dành cho người nổi tiếng trên Internet, ghế đẩu cao dự phòng nhà hàng bàn ăn nguyên khối bàn ăn gỗ nguyên khối
Ghế ăn gia đình sang trọng nhẹ nhàng, phòng khách, ghế đẩu mềm có thể xếp chồng lên nhau, ghế đẩu trang điểm phòng ngủ dành cho người nổi tiếng trên Internet, ghế đẩu cao dự phòng nhà hàng bàn ăn nguyên khối bàn ăn gỗ nguyên khối
Ghế ăn gia đình sang trọng nhẹ nhàng, phòng khách, ghế đẩu mềm có thể xếp chồng lên nhau, ghế đẩu trang điểm phòng ngủ dành cho người nổi tiếng trên Internet, ghế đẩu cao dự phòng nhà hàng bàn ăn nguyên khối bàn ăn gỗ nguyên khối

Customer Reviews

Hôm nay *** tên (ẩn danh)
06.24
"Mình đã nhận được ghế ăn rồi, nói vài điều nhé. Trước hết là màu sắc rất đẹp, quyến rũ và ấm áp, các bạn nào muốn mua thì khuyên các bạn nên mua những màu này. Nó thực sự rất đặc biệt. Nhìn đẹp, đặt ở nhà cũng không hề bết dính, tốt hơn nhiều so với những chiếc ghế đẩu ngoài đường, chiếc ghế đẩu này trông không hề rẻ tiền chút nào nên những ai coi trọng vẻ ngoài không phải lo lắng về điều này. Thứ hai, chất lượng của chiếc ghế ăn này rất tốt, bề mặt rất mịn, không bị hao mòn. Cuối cùng, chiếc gh"
l *** t (ẩn danh)
08.14
"Tay nghề rất tốt, nhìn rất đẹp khi ở nhà, ngồi rất thoải mái và không bị căng eo. Chất liệu rất tốt."
j *** 1 (ẩn danh)
08.20
"Chất liệu bên ngoài: Chân thô Cảm giác trực quan: Dịch vụ ở mức trung bình Hậu cần bị hư hỏng Mất quá nhiều thời gian để phát hành lại và đến tay Trình độ tay nghề: quá trung bình."
t *** 5 (ẩn danh)
07.18
"Cảm giác trực quan: chất lượng tuyệt vời về mọi mặt và dịch vụ khách hàng rất chu đáo và đáng tin cậy."
Không *** ( ẩn danh)
06.21
"Tôi đã lựa chọn chiếc ghế đẩu này từ lâu và tôi không hề thất vọng, ngồi rất thoải mái, chân ghế cũng rất chắc chắn và không có cảm giác nhựa, rất phù hợp với phong cách tối giản của nhà! Nó cũng rất thuận tiện để lưu trữ. Đó là một chiếc ghế đẩu có cả chất lượng và hình thức. Chất lượng của ghế rất tốt, và hình thức cũng rất tốt. Không gian nhà hàng nhỏ. Chuyển sang chiếc ghế đẩu này làm cho không gian rộng rãi hơn ngay lập tức. Việc lắp đặt cũng đơn giản. Các bạn gái có thể tự lắp đặt. Ghế tươ"
Qi *** ying (ẩn danh)
07.08
"Tôi đã mở ghế ngay sau khi nhận được, chất lượng tốt hơn nhiều so với mong đợi, lắp ráp rất đơn giản, chân ghế không làm xước đất và phát ra âm thanh, kết cấu bề mặt của ghế rất tốt."
Qi *** yan (ẩn danh)
09.06
"Thoải mái, nhưng có sai sót, giá rẻ, chịu đựng"
k *** 6 (ẩn danh)
08.05
"Đồ thì ổn, xét cho cùng thì giá cả cũng có, phù hợp với phong cách trang trí đen trắng xám, tiết kiệm chi phí và được đón nhận nồng nhiệt."
t *** 6 (ẩn danh)
06.21
"Giống như mô tả chi tiết. Đẹp và hoành tráng, và rất mạnh mẽ. Chân ghế còn có đệm chống trượt nên việc di chuyển ghế sẽ không gây ra tiếng động nên bạn không phải lo làm phiền hàng xóm tầng dưới. Nó sẽ không bị lật nên trẻ em và người già cảm thấy an toàn khi ngồi trên đó. Gia đình và bạn bè của tôi cũng rất thích nó, và một số bạn bè đã xin đường dẫn của tôi. Nếu cần mình sẽ tới cửa hàng này để mua lại. Hy vọng đó là một trải nghiệm mua sắm tốt nhiều lần!"
z *** l (ẩn danh)
06.25
"Tôi đã nhận được hàng và rất hài lòng. Bốn góc đều có miếng bọc chân. Tay nghề không tệ và không có vết trầy xước. Bạn nhận được những gì bạn phải trả. Tôi đã so sánh các đơn hàng tôi đã đặt với nhiều công ty khác trước đây. Tại Đầu tiên tôi thấy có những công ty khác, bán rất rẻ, nhưng khi xem đánh giá thì thấy không tốt lắm, tôi quyết định đặt hàng với cửa hàng này và tôi không hề thất vọng. Hahahaha. Rất khuyến khích.Ghế đẩu thực sự rất tuyệt. Nhìn rất đẹp. Tôi rất hài lòng và thích nó. Anh c"
Phòng Phụ thuộc (Ẩn danh )
06.25
"Mùi Kích thước: Không có mùi Bề ngoài Chất liệu: Da cho cảm giác tốt Cảm giác trực quan: Giá cả phải chăng Tay nghề: Dễ lắp đặt Nhìn chung là tốt ?"
Yue *** shan (ẩn danh)
07.14
"Khuyến cáo không nên mua màu cam đậm, màu sắc chênh lệch quá lớn, trên phân có những khuyết điểm nhỏ, nhưng không nhìn kỹ cũng không thể thấy được, không sao cả."
j *** r (ẩn danh)
07.05
"Trước hết, tôi chuyển đi vào ngày 27 và mua ghế trước, kết quả là chuyển phát nhanh không cập nhật trong nhiều ngày, sau khi tham khảo dịch vụ khách hàng, nó thực sự giống với Leibao. Sau một thời gian, cuối cùng tôi đưa cho tôi một mảnh còn thiếu và sau đó nó đã đến. Chất lượng của thứ cuối cùng không tốt lắm. Nhiều chiếc ghế có vấn đề về chất lượng như trong hình, và nhiều lỗ không chính xác và không thể vặn vào được!Nó nặng quá và tôi cũng lười lấy lại nên chỉ dùng thôi!"
t *** 6 (ẩn danh)
08.09
"Ngồi được mấy ngày, miếng bọt biển xẹp xuống, mùa hè trong phòng điều hòa không mấy thoáng khí. Nếu bạn có yêu cầu cao, hãy mua thứ gì đó tốt hơn."
Chen *** 3 (ẩn danh)
08.28
"Tôi hiếm khi có thời gian để bình luận. Tôi thực sự tức giận về đơn hàng này. Hãy nói về chất lượng của ghế. Chân được làm bằng nhựa và kết cấu rất kém. Tôi vội di chuyển và sử dụng nó nên tôi đã không trả lại. Khi tôi lấy nó từ trạm chuyển phát nhanh về để cài đặt, tôi thấy rằng không có một con ốc vít nào. Tôi hứa sẽ thay thế nó. Thanh toán không được gửi. Lần thứ hai tôi được yêu cầu bù đắp. tiền và chúng tôi tự mua ốc vít, nhưng chúng tôi không kiếm được tiền, mười chiếc ghế đẩu vẫn chưa đượ"
w *** 8 (ẩn danh)
07:20
"Nó khá mềm, con trai lắp vào thì không vấn đề gì, nhưng con gái thì khó hơn một chút."
một mình *** k (ẩn danh)
29/06
"Tỷ lệ giữa giá và hiệu năng mua ở 618 rất cao, ngồi lên rất thoải mái, mình sẽ mua lại?????"
m *** 3 (ẩn danh)
06.16
"Đầu tiên là sự kết hợp đặc biệt giữa hình thức và phong cách trang trí. Thứ hai là kích thước rất vừa ý, chiều cao và chiều rộng rất tiện dụng. Thứ ba là thái độ phục vụ khách hàng rất tốt#"
Cảnh *** 1 (ẩn danh)
06.17
"Tôi chưa bao giờ gặp phải người bán hàng tệ như vậy. Chất lượng sản phẩm khác nhau và dịch vụ chậm. Thực sự tuyệt vời. Tôi không biết từ đâu mà có nhiều đánh giá tốt như vậy. Những chiếc đệm gửi cho tôi đều bị hỏng, khi tôi yêu cầu cũng không nhận được phản hồi, khi tôi chuyển ghế đến ga Cainiao để trả lại thì được yêu cầu gửi lại cho tôi. Kết quả là tôi đã chuyển những cái này Trả lại 2 hộp, tất cả đệm đều được gửi lại. Đó là một chiếc đệm nhiều màu sắc. Rõ ràng là tôi đã lấy chiếc màu xám. Làm"
x *** n (ẩn danh)
07.21
"Ghế thì tốt nhưng giao hàng quá tệ nên gãy làm đôi, mình dùng băng dính dán lại mà vẫn ngồi được, may là mình mua được 2 cái, cái còn lại thì tốt."

0965.68.68.11