Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước Phụ kiện ống nước

MÃ SẢN PHẨM: TD-657625041071 Đã bán 2000+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
188,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: BKEE
Model: ống phẳng 50 75 110
Chất liệu: NHỰA PVC
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Chiết Giang
Thành phố: Cù Châu
Phân loại màu: 50 ống phẳng 50 cm 50 ống phẳng 1 mét 50 ống phẳng 2 mét 75 ống phẳng 50 cm 75 ống phẳng 1 mét 75 ống phẳng 2 mét 110 ống phẳng 50 cm 110 ống phẳng 1 mét Lưu ý: 50-75 2 mét Một giao hàng cần phải trên 200 nhân dân tệ. Vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng nếu bạn cần giao toàn bộ gốc. Tròn Phẳng 75 Khuỷu phẳng 45° 75 Phẳng Trực tiếp 75 Phẳng Dọc Đầu uốn Hình chữ thập phẳng 75 Khuỷu phẳng 75 Khuỷu phẳng 90° 75 Khuỷu phẳng xiên 75_46 Hình tròn phẳng thẳng đứng 75_50 Khuỷu tay tròn phẳng trực tiếp 75_50 tường tối Khuỷu tay phẳng tròn 45 độ 75_50 tròn phẳng (khuỷu tay trên ) 75_46 tròn phẳng (khuỷu tay dưới) 75 tròn phẳng khuỷu tay trên 75_70 tròn phẳng (khuỷu tay dưới) 75 dọc phẳng tee 75_50 dọc phẳng tee 75 tròn phẳng trực tiếp 75 dọc tee tròn nội suy 75_50 dọc tee tròn 110_110 phẳng khuỷu tay trên 110_110 phẳng khuỷu tay Cổng dưới 110 ống phẳng trực tiếp 110 ống phẳng 45° khuỷu tay 110 phẳng ống 90 độ khuỷu tay 110 phẳng_40 tee tròn 110 ống phẳng tee 110 ống tròn tee 110 dọc tee 110_110 ống xiên tee 110 phẳng 50 tròn tee 110 Tròn đến phẳng trực tiếp 125_50 lõi phẳng 110 phẳng 46 phẳng tee 110 thẳng đứng phẳng khuỷu tay mới 110x46 phẳng tee mới 110x70 dọc tee tròn
Dịch vụ cùng thành phố: Người mua ở cùng thành phố đến nhận hàng
Đường kính: 75
Loại ống: Cống
Đơn vị định giá: mét
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước
Ống nhựa PVC phụ kiện ống thoát nước ống nước thải phòng tắm ống thoát nước chung đường kính ngoài 50 75 110 ống nhựa phẳng co nối ống nước ron ống nước

Customer Reviews

t *** 2 (khuyết danh)
2022.11.05
"Bao bì còn nguyên vẹn, chất lượng khá tốt, độ dày vừa phải, tỷ lệ giá so với hiệu suất rất phù hợp, tôi rất hài lòng."
h *** r (khuyết danh)
2022.11.01
"rẻ hơn so với các cửa hàng truyền thống"
t *** 3 (khuyết danh)
2022.10.20
"Ống tốt! Nó dày và chất lượng tốt! Thích nó."
Fen *** 4 (Khuyết danh)
2022.11.02
"Chất lượng tốt và uy tín cao, tôi đã mua rất nhiều và sẽ mua tiếp, đã nhận được hàng."
được mã hóa ( ẩn danh )
2022.11.01
"Hậu cần nhanh, giá rẻ, ống rất dày, rất hài lòng"
Ni *** day (khuyết danh)
2022.09.22
"Chất liệu của ống nhựa PVC phẳng rất tốt, rất chắc chắn, vừa vặn, chất lượng rất tốt, giá rẻ, rất đáng để mua"
Cứng *** 0 (Ẩn danh)
2022.09.21
"Dùng để chuyển dịch thoát sàn, kích thước vừa phải, rất chắc chắn"
t *** 5 (giấu tên)
2022.09.21
"Người bán vận chuyển nhanh chóng, kích thước tiêu chuẩn, chất lượng ống tốt, các cạnh gọn gàng và chắc chắn"
t *** 0 (ẩn danh)
2022.09.22
"Thái độ phục vụ khách hàng rất tốt, chuyển phát nhanh cũng không tệ, mong công việc kinh doanh của ông chủ ngày càng phát đạt! ! !"
t *** 1 (giấu tên)
2022.11.01
"Chỉ có 32 đường ống có thể được chôn trên tường, và bây giờ đường ống phẳng này giải quyết được một vấn đề lớn, thật tiện lợi"
một *** 9 (khuyết danh)
2022.11.11
"Tay nghề chắc chắn và ổn định, chất lượng tốt và hậu cần nhanh chóng,"
t***6(匿名)
2022.10.22
"Rất thiết thực! Vị trí quá cao sử dụng các đường ống khác để lát sàn, ống phẳng giải quyết vấn đề!"
爱***呵(匿名)
2022.03.29
"质量非常好,做工精细度很高,尺寸匹配正好,比实体店便宜多了。非常满意"
梓***玉(匿名)
2022.03.30
"安装方便,自己购买还能省好多钱,买商店的问了好几家都贵,只好线上买的没想到质量还这么好!"
x***0(匿名)
2022.03.27
"扁管两天就收到了,物流很给力,客服态度超棒,安装起来也很简单方便,价格也很实惠,值得购买!下次还来光顾……"
幸***池(匿名)
2022.06.11
"谢谢卖家及时发货,管子和配件已经收到,我买的东西都发齐了,质量好,有需要的朋友可以放心购买。"
j***3(匿名)
2022.05.15
"规划符合要求"
t***1(匿名)
2022.09.22
"扁管收到了,质量不错,卖家包装仔细完好无损性价比高价格也实惠"
x***蛋(匿名)
2022.09.22
"改厨房下水用,非常好,节约空间,质量妥妥的,下次再来"
Trần *** 4 (Khuyết danh)
2022.03.27
"质量比预想的要好,选的这个扁管铺好效果很满意,很美观,材质挺厚的,看着就结实耐用,后期有需要会回购的"

0965.68.68.11