ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước

MÃ SẢN PHẨM: TD-684519962760
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
215,000 đ
Phân loại màu:
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Li Shi
Phân loại màu:4 điểm ống trắng dày 60 mét và gửi kẹp [đường kính trong 16mm] 6 điểm ống trắng dày 30 mét và gửi kẹp [đường kính trong 20mm] 4 điểm ống trắng dày 100 mét và gửi kẹp [đường kính trong 16mm] 6 điểm ống trắng 25 Cơm dày để gửi kẹp [đường kính trong 20mm] 4 điểm ống trắng dày 90 mét để gửi kẹp [đường kính trong 16mm] 4 điểm ống trắng dày 20 mét để gửi kẹp [đường kính trong 16mm] 6 điểm của ống trắng dày 1 mét [đường kính trong] 20mm] 6 điểm ống trắng dày 10 mét và gửi kẹp [đường kính trong 20mm] 4 điểm ống trắng dày 50 mét và gửi kẹp [đường kính trong 16mm] 6 điểm ống trắng dày 35 mét và gửi kẹp [đường kính trong 20mm] 4 điểm trắng Ống dày 25m để gửi một kẹp [đường kính trong 16mm] 4 điểm Ống trắng dày 30m để gửi một kẹp [đường kính trong 16mm] 4 điểm Ống trắng dày 80m để gửi một kẹp [ đường kính trong 16mm] 4 điểm ống trắng dày 15m Kẹp phân phối [đường kính trong 16mm] 6 điểm ống trắng dày hơn 20 mét Kẹp phân phối [đường kính trong 20mm] 6 điểm ống trắng dày 5 mét [đường kính trong 20mm] 6 điểm ống trắng dày 15m kẹp [đường kính bên trong 20mm] 4 Ống trắng dày 40 mét và gửi kẹp [đường kính trong 16mm] 4 điểm ống trắng dày 45 mét và gửi kẹp [đường kính trong 16mm] 4 điểm ống trắng dày 70 mét và gửi kẹp [bên trong đường kính 16mm] 4 điểm ống trắng 10 mét Kẹp phân phối dày [đường kính trong 16mm] 4 điểm ống trắng 35 mét Kẹp phân phối dày hơn [đường kính trong 16mm] 4 điểm ống trắng dày 1 mét [đường kính trong 16mm] 4 điểm ống trắng dày 5 mét [đường kính trong 16mm] 6 điểm Ống trắng dày 40 mét và gửi kẹp [đường kính trong 20mm] 6 điểm Ống trắng dày 45 mét và gửi kẹp [đường kính trong 20mm] 6 điểm Ống trắng dày 50 mét và gửi kẹp [bên trong đường kính 20mm] 6 điểm ống trắng 60 mét cộng với kẹp phân phối dày [đường kính trong 20mm] 6 điểm ống trắng 70 mét Kẹp phân phối dày hơn [đường kính trong 20mm] 6 điểm ống trắng dày 80 mét Kẹp phân phối [đường kính trong 20mm] 6 điểm ống trắng Kẹp giao hàng dày 90 mét [Đường kính trong 20mm] 6 điểm ống trắng 100 mét dày để gửi kẹp [đường kính trong 20mm] Ống trắng 1 inch Dày 1 mét [đường kính trong 25mm] Ống trắng 1 inch dày 5 mét [đường kính trong 25mm] 1 inch ống trắng dày 10 mét Kẹp giao hàng [đường kính trong 25mm] Kẹp giao hàng 1 inch ống trắng dày hơn 15m [đường kính trong 25mm] Kẹp giao hàng 1 inch ống trắng dày 20m [đường kính trong 25mm] Kẹp giao hàng 1 inch ống trắng dày hơn 25m [đường kính trong ] 25mm] Ống trắng 1 inch dày 30 mét và gửi kẹp [đường kính trong 25mm] Ống trắng 1 inch dày 35 mét và gửi kẹp [đường kính trong 25mm] 1 inch ống trắng dày 40 mét và gửi kẹp [đường kính trong 25mm ] Ống trắng 1 inch dày 45 mét để gửi kẹp [đường kính trong 25mm]1 inch ống trắng dày 50 mét và gửi kẹp [đường kính trong 25mm] 1 inch ống trắng dày 60 mét và gửi kẹp [đường kính trong 25mm] 1 inch ống trắng dày 70 mét và gửi kẹp [đường kính trong 25mm] 1 inch ống trắng 80 Ống trắng 1 inch dày 90 mét và được gửi bằng kẹp [đường kính trong 25mm] Ống trắng 1 inch dày 100 mét có kẹp [đường kính trong 25mm] 4 điểm của ống màu xanh lam dày 1 mét [đường kính trong] 16mm] 4 điểm ống màu xanh lam dày 5 mét [đường kính trong 16mm] 4 điểm ống màu xanh lam dày 10 mét với kẹp [đường kính trong 16mm] 4 điểm ống màu xanh 15 mét dày với kẹp [đường kính trong 16mm] 4 điểm ống màu xanh lam 20 mét Giao hàng dày kẹp [đường kính trong 16mm] 4 điểm ống màu xanh lam dày 25 mét Kẹp phân phối dày 25 mét [đường kính trong 16mm] 4 điểm ống màu xanh lam 30 mét Kẹp phân phối dày 30 mét [đường kính trong 16mm] 4 điểm ống màu xanh dương 35 mét Kẹp phân phối dày 35 mét [Đường kính trong 16mm] 4 điểm ống màu xanh dương dày 40 mét và kẹp gửi [đường kính trong 16mm] 4 điểm ống màu xanh dương dày 45 mét và kẹp gửi [đường kính trong 16mm] 4 điểm ống màu xanh dương dày 50 mét và gửi kẹp [đường kính trong 16mm] 4 ống màu xanh dương dày 60m để gửi kẹp [đường kính trong 16mm] 4 điểm ống màu xanh dương dày 70m để gửi kẹp [đường kính trong 16mm] 4 điểm ống màu xanh dương dày 80m và gửi kẹp [đường kính trong 16mm] 4 điểm ống màu xanh lam 90m Kẹp dày [Đường kính trong 16mm] 4 điểm Ống màu xanh lam Dày 100m [Đường kính bên trong 16mm] 6 điểm Ống màu xanh lam dày 1 mét [Đường kính bên trong 20mm] 6 điểm Ống màu xanh lam dày 5 mét [Đường kính bên trong 20mm] 6 điểm Ống màu xanh lam dày 10 mét để gửi kẹp [đường kính bên trong 20mm ] 6 điểm ống màu xanh lam dày 15 mét và gửi kẹp [đường kính trong 20 mm] 6 điểm ống màu xanh lam dày 20 mét và gửi kẹp [đường kính trong 20 mm] 6 điểm ống màu xanh lam 25 mét cộng với kẹp gửi dày [đường kính trong 20 mm] 6 điểm ống màu xanh lam dày 30 mét kẹp giao hàng [đường kính trong 20mm] 6 điểm ống màu xanh lam dày 35 mét kẹp giao hàng [đường kính trong 20mm] 6 điểm ống màu xanh lam 40 mét kẹp giao hàng dày hơn [Đường kính trong 20mm] 6 điểm ống màu xanh lam dày 45 mét và kẹp gửi [đường kính trong 20mm] Ống màu xanh 6 điểm dày 50 mét và gửi kẹp [đường kính trong 20mm] Ống màu xanh 6 điểm dày 60 mét và gửi kẹp [đường kính trong 20mm] 6 điểm Ống màu xanh dương dày 70 mét để gửi kẹp [đường kính trong 20mm] 6 điểm ống màu xanh lam dày 80 mét để gửi kẹp [đường kính trong 20mm] 6 điểm ống màu xanh lam dày 90 mét để gửi kẹp [đường kính trong 20mm] 6 điểm ống màu xanh lam 100 mét Kẹp giao hàng dày [đường kính trong 20mm] 1 inch ống màu xanh 1 mét dày hơn [đường kính trong 25mm] Ống màu xanh 1 inch dày hơn 5 mét [đường kính trong 25mm] Ống màu xanh 1 inch dày hơn 10 mét Kẹp gửi [đường kính trong 25mm] 1 inch màu xanh Ống dày 15m để gửi kẹp [đường kính trong 25mm] Ống màu xanh 1 inch dày 20 mét và gửi kẹp [đường kính trong 25mm] Ống màu xanh 1 inch dày 25 mét và gửi kẹp [đường kính trong 25mm] Ống màu xanh 1 inch dày 30 mét và gửi kẹp [đường kính trong 25mm] 1 ống màu xanh inch dày 35 mét để gửi kẹp [đường kính trong 25mm] Ống màu xanh 1 inch dày 40 mét để gửi kẹp [đường kính trong 25mm] Ống màu xanh 1 inch dày 45 mét để gửi kẹp [đường kính trong 25mm] 1 inch màu xanh lam ống dày 50 mét để gửi Kẹp [đường kính trong 25mm] 4 điểm ống màu trắng 10m để gửi clip [siêu mỏng không được khuyến khích] Ống màu xanh 1 inch dày 60m và gửi kẹp [đường kính trong 25mm] Ống màu xanh 1 inch dày 70m và gửi kẹp [trong đường kính 25mm]
Mã hàng: 05158
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước
ống nước mềm Ống nước gia dụng PVC4 điểm 6 điểm 1 inch chống đông nhựa ống tưới nước vòi nước rửa xe gia súc ống gân bò ống da rắn co nối ống nhựa ron vòi nước

0965.68.68.11